Poeta, Maria Rita M. & Teixeira, Renato Augusto, 2017, Description of the male of the spider Eustala vellardi Mello-Leitão, 1924, the female of E. delasmata Bryant, 1945 and seven species of Eustala Simon, 1895 declared as nomina dubia (Araneae, Araneidae)

Poeta, Maria Rita M. & Teixeira, Renato Augusto, 2017, Description of the male of the spider Eustala vellardi Mello-Leitão, 1924, the female of E. delasmata Bryant, 1945 and seven species of Eustala Simon, 1895 declared as nomina dubia (Araneae, Araneidae), Zootaxa 4273 (1), pp. 112-120

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4273.1.8

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4273.1.8

document provided by

Plazi