Klimaszewski, Jan, Godin, Benoit, Langor, David, Bourdon, Caroline, Lee, Seung-Il & Horwood, Denise, 2015, New distribution records for Canadian Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae), and new synonymies for Trichiusa

Klimaszewski, Jan, Godin, Benoit, Langor, David, Bourdon, Caroline, Lee, Seung-Il & Horwood, Denise, 2015, New distribution records for Canadian Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae), and new synonymies for Trichiusa, ZooKeys 498, pp. 51-91

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.498.9282

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.498.9282

document provided by

ZooKeys Pensoft

Aleochara sekanai     54-55
Atheta (Datomicra) dadopora     55
Acrotona recondita     55
Tinotus morion     55
Aloconota sulcifrons     55
Atheta (Datomicra) celata     55
Atheta (Datomicra) nigra     55-57
Atheta (Bessobia) cryptica     57-58
Atheta (Dimetrota) fanatica     58
Atheta (Atheta) graminicola     58-59
Atheta (Pseudota) klagesi     59-60
Atheta (Chaetida) longicornis     60
Atheta (Dimetrota) prudhoensis     60-61
Atheta (Microdota) platonoffi     60
Atheta (Microdota) pseudosubtilis     61-62
Atheta (Alaobia) ventricosa     62
Boreophilia davidgei     62-63
Boreophilia islandica     63
Boreostiba parvipennis     63-64
Dinaraea worki     64-65
Dinaraea pacei     64
Lypoglossa franclemonti     65-66
Liogluta aloconotoides     65
Philhygra clemens     66-67
Philhygra botanicarum     66
Philhygra rostrifera     67-68
Philhygra jarmilae     67
Philhygra ripicoloides     67
Philhygra sinuipennis     68
Philhygra terrestris     68-69
Schistoglossa carexiana     69-70
Schistoglossa campbelli     69
Trichiusa pilosa     70-73
Schistoglossa hampshirensis     70
Seeversiella globicollis     70
Gyrophaena criddlei     73-74
Gymnusa campbelli     73
Gyrophaena uteana     74-75
Gyrophaena insolens     74
Myllaena arcana     75-76
Homalota plana     75
Devia prospera     76
Ocyusa canadensis     76-77
Oxypoda hiemalis     77-78
Oxypoda grandipennis     77
Oxypoda lacustris     78
Oxypoda orbicollis     78-79
Oxypoda pseudolacustris     79
Placusa incompleta     79-80
Placusa pseudosuecica     80
Placusa tachyporoides     80-81