Jiang, Nan, Xue, Dayong & Han, Hongxiang, 2011, A review of Biston Leach, 1815 (Lepidoptera, Geometridae, Ennominae) from China, with description of one new species

Jiang, Nan, Xue, Dayong & Han, Hongxiang, 2011, A review of Biston Leach, 1815 (Lepidoptera, Geometridae, Ennominae) from China, with description of one new species, ZooKeys 139, pp. 45-96

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.139.1308

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.139.1308

document provided by

ZooKeys Pensoft

Biston     46-49
Biston melacron     50-52
Biston marginata     52-53
Biston thoracicaria     53-54
Biston betularia     54-56
Biston robustum     56-57
Biston mediolata   sp. n.  57-60
Biston contectaria     60-61
Biston bengaliaria     61
Biston pustulata   New to the fauna of China  61-63
Biston suppressaria     63-64
Biston regalis     64-66
Biston quercii     66-68
Biston brevipennata     66
Biston falcata     68-69
Biston perclara     69-70
Biston thibetaria     70-71
Biston panterinaria     71-75