Pristidia, Taxa Only, Exact Match: 11 Treatments

[link]

Araneae key    Yu, Hao, Zhang, Jianshuang & Chen, Jian, 2017, Taxonomy of the genus Pristidia Deeleman-Reinhold, 2001 (Araneae: Clubionidae) in China, Zootaxa 4306 (3), pp. 411-418: 412-413 412-413
Pristidia ramosa     Wang, Luyu, Chen, Huiming, Wu, Panlong, Zhang, Feng & Zhang, Zhisheng, 2018, Spider diversity in Fanjing Mountain Nature Reserve, Guizhou, China, II: Clubionidae (Araneae), Zoological Systematics 43 (3), pp. 317-333: 332 332
Araneae     Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Zhong, Yang, 2020, Redescription of Pristidia cervicornuta (Araneae, Clubionidae), with a first description of the female, ZooKeys 914, pp. 33-42: 33 33
Araneae     Yu, Hao, Zhang, Jianshuang & Chen, Jian, 2017, Taxonomy of the genus Pristidia Deeleman-Reinhold, 2001 (Araneae: Clubionidae) in China, Zootaxa 4306 (3), pp. 411-418: 413-416 413-416
Araneae     Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Zhong, Yang, 2020, Redescription of Pristidia cervicornuta (Araneae, Clubionidae), with a first description of the female, ZooKeys 914, pp. 33-42: 33 33
Araneae     Yu, Hao, Zhang, Jianshuang & Chen, Jian, 2017, Taxonomy of the genus Pristidia Deeleman-Reinhold, 2001 (Araneae: Clubionidae) in China, Zootaxa 4306 (3), pp. 411-418: 412 412
Araneae   sp. nov.  Yu, Hao, Zhang, Jianshuang & Chen, Jian, 2017, Taxonomy of the genus Pristidia Deeleman-Reinhold, 2001 (Araneae: Clubionidae) in China, Zootaxa 4306 (3), pp. 411-418: 413 413
Araneae     Yu, Hao, Zhang, Jianshuang & Chen, Jian, 2017, Taxonomy of the genus Pristidia Deeleman-Reinhold, 2001 (Araneae: Clubionidae) in China, Zootaxa 4306 (3), pp. 411-418: 413 413
Araneae   sp. nov.  Yu, Hao, Sun, Zixuan & Zhang, Guren, 2012, New taxonomic data on the sac spiders (Arachnida: Araneae: Clubionidae) from China, with description of a new species, Zootaxa 3299, pp. 44-60: 45-51 45-51
Araneae     Yu, Hao, Sun, Zixuan & Zhang, Guren, 2012, New taxonomic data on the sac spiders (Arachnida: Araneae: Clubionidae) from China, with description of a new species, Zootaxa 3299, pp. 44-60: 45 45
Araneae     Jäger, Peter & Dankittipakul, Pakawin, 2010, Clubionidae from Laos and Thailand (Arachnida: Araneae), Zootaxa 2730, pp. 23-43: 40 40