Tumanov, Denis V., 2005, (Eutardigrada, Hypsibiidae)

Tumanov, Denis V., 2005, (Eutardigrada, Hypsibiidae), Zootaxa 812, pp. 1-4

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.170599

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.170599

document provided by

Plazi