Pamplona, Denise, Nihei, Silvio S., Couri, Márcia S. & Pont, Adrian C., 2016, Taxonomy of Morellia Robineau-Desvoidy (Diptera: Muscidae): revision of the subgenera Morellia s. str. and Parapyrellia Townsend

Pamplona, Denise, Nihei, Silvio S., Couri, Márcia S. & Pont, Adrian C., 2016, Taxonomy of Morellia Robineau-Desvoidy (Diptera: Muscidae): revision of the subgenera Morellia s. str. and Parapyrellia Townsend, Zootaxa 4163 (1), pp. 1-110

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4163.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4163.1.1

document provided by

Plazi

Morellia     12
Morellia     13
Morellia (Morellia) abdominalis     13-15
Morellia (Morellia) aenescens     15-16
Morellia (Morellia) affixa     18
Morellia (Morellia) atrisquama     20
Morellia (Morellia) basalis     22-24
Morellia (Morellia) biseta     24-26
Morellia (Morellia) calyptrata     26-28
Morellia (Morellia) cashmirana   stat. nov.  28-30
Morellia (Morellia) cerciformis     30-32
Morellia (Morellia) concacata     32-33
Morellia (Morellia) couriae     33-34
Morellia (Morellia) curvitibia     34-36
Morellia (Morellia) dalcyi     36-37
Morellia (Morellia) edwardsi     38-41
Morellia (Morellia) diversipalpis     38
Morellia (Morellia) hervebazini     41-43
Morellia (Morellia) hirtitibia     43-44
Morellia (Morellia) hortorum     44-47
Morellia (Morellia) insularis     47-48
Morellia (Morellia) longiseta     49-51
Morellia (Morellia) micans     51-53
Morellia (Morellia) muscaoides     53-54
Morellia (Morellia) natalensis     54-56
Morellia (Morellia) nepalensis     56-59
Morellia (Morellia) nigricosta     59-60
Morellia (Morellia) nigrisquama     60-62
Morellia (Morellia) nilotica     62-65
Morellia (Morellia) obscuripes     65-67
Morellia (Morellia) paulistensis     67-68
Morellia (Morellia) pectinipes     68-70
Morellia (Morellia) podagrica     70-73
Morellia (Morellia) prolectata     73-75
Morellia (Morellia) pseudonigrisquama     75-77
Morellia (Morellia) quadriremis     77-78
Morellia (Morellia) setosa     78-79
Morellia (Morellia) sinensis     79-82
Morellia (Morellia) sinopensis     82-83
Morellia (Morellia) sordidisquama     83-85
Morellia (Morellia) tibetana     85
Morellia (Morellia) violacea     86-89
Morellia (Morellia) xanthoptera     89-90
Morellia (Morellia) zimini     90-92
Parapyrellia     92-93
Morellia (Parapyrellia) dendropanacis     93-94
Morellia (Parapyrellia) humeralis     94-96
Morellia (Parapyrellia) lopesae     96-97
Morellia (Parapyrellia) maculipennis     98-100
Morellia (Parapyrellia) oportuna     100-102
Morellia (Parapyrellia) roppai     102-103
Morellia (Parapyrellia) semimarginata     103-105