Hou, Yinmeng, Zhang, Mengfei, Hu, Fei, Li, Siyuan, Shi, Shengchao, Chen, Jun & Mo, Xiaoyang, 2018, A new species of the genus Leptolalax (Anura, Megophryidae) from Hunan, China

Hou, Yinmeng, Zhang, Mengfei, Hu, Fei, Li, Siyuan, Shi, Shengchao, Chen, Jun & Mo, Xiaoyang, 2018, A new species of the genus Leptolalax (Anura, Megophryidae) from Hunan, China, Zootaxa 4444 (3), pp. 247-266

publication ID

document provided by

Plazi