Liu, Liqun, Wu, Hong & Yang, Ding, 2009, A review of Cyrtodiopsis Frey (Diptera, Diopsidae) from China

Liu, Liqun, Wu, Hong & Yang, Ding, 2009, A review of Cyrtodiopsis Frey (Diptera, Diopsidae) from China, Zootaxa 2010, pp. 57-68

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.185776

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.185776

document provided by

Plazi