Chen, Hui-Ming, Jia, Qiang & Wang, Shi-Jie, 2010, A revision of the genus Qianleptoneta (Araneae: Leptonetidae)

Chen, Hui-Ming, Jia, Qiang & Wang, Shi-Jie, 2010, A revision of the genus Qianleptoneta (Araneae: Leptonetidae), Journal of Natural History 44 (47 - 48), pp. 2873-2915

publication ID

https://doi.org/10.1080/00222933.2010.512397

link to original document

https://doi.org/10.1080/00222933.2010.512397

document provided by

Felipe

Qianleptoneta     2874-2879
Qianleptoneta triangula   sp. nov.  2879-2882
Qianleptoneta nuda   sp. nov.  2882-2886
Qianleptoneta identica   sp. nov.  2886-2889
Qianleptoneta lycotropa   sp. nov.  2889-2892
Qianleptoneta multiseta   sp. nov.  2892-2896
Qianleptoneta lophacantha   sp. nov.  2896-2899
Qianleptoneta robustispina   sp. nov.  2899-2902
Qianleptoneta palmata   sp. nov.  2902-2906
Qianleptoneta sublunata   sp. nov.  2906-2909
Qianleptoneta megaloda   sp. nov.  2909-2914