Schülke, M., 2012, Vier neue paläarktische Oxytelini (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae)

Schülke, M., 2012, Vier neue paläarktische Oxytelini (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae), Linzer biologische Beiträge 44 (2), pp. 1641-1666

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.10106913

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.10106913

document provided by

Carolina

Oxytelus assingi   sp. nov.  1643-1645
Anotylus wrasei   sp. nov.  1646
Anotylus rugosoides   sp. nov.  1647-1649
Anotylus rugosus     1649-1651
Anotylus amurensis   sp. nov.  1652-1653
Anotylus strigifrons     1653
Anotylus cribrum     1654
Anotylus hirtulus     1654