Wu, Qianqian, Deng, Xuejian, Wang, Yanjie & Liu, Yong, 2018, Rhinogobius maculagenys, A new species of freshwater goby (Teleostei: Gobiidae) from Hunan, China

Wu, Qianqian, Deng, Xuejian, Wang, Yanjie & Liu, Yong, 2018, Rhinogobius maculagenys, A new species of freshwater goby (Teleostei: Gobiidae) from Hunan, China, Zootaxa 4476 (1), pp. 118-129

publication ID

document provided by

Plazi