Wang, Xingmin, Tomaszewska, Wioletta & Ren, Shunxiang, 2015, A contribution to Asian Afidentula Kapur (Coleoptera, Coccinellidae, Epilachnini)

Wang, Xingmin, Tomaszewska, Wioletta & Ren, Shunxiang, 2015, A contribution to Asian Afidentula Kapur (Coleoptera, Coccinellidae, Epilachnini), ZooKeys 516, pp. 35-48

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.516.9665

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.516.9665

document provided by

ZooKeys Pensoft