Manzo, Rosa M., Rizzuto, Susana & Martínez, Pablo A., 2019, Oribatid mites (Acari: Oribatida) from the Patagonian steppe, Argentina

Manzo, Rosa M., Rizzuto, Susana & Martínez, Pablo A., 2019, Oribatid mites (Acari: Oribatida) from the Patagonian steppe, Argentina, Zootaxa 4686 (2), pp. 241-252

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4686.2.4

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4686.2.4

document provided by

Plazi

Aphelacarus     245
Cosmochthonius     246
Camisia     246
Sellnickochthonius     246
Haplochthonius (Haplochthonius)     246
Hypovertex     246-247
Pheroliodes     247
Licnodamaeus     247
Anderemaeus     247
Banksinoma     247-248
Oppiella     248
Microppia     248
Austroppia     248
Subiasella     248
Gerloubia (Monophauloppia)     249
Tectocepheus     249
Tuxenia     249
Lanceoppia (Baioppia)     249