Nihonogomphus lieftincki Chao 1954

Wilson, Keith Duncan Peter & Xu, Zaifu, 2009, Gomphidae of Guangdong & Hong Kong, China (Odonata: Anisoptera) 2177, Zootaxa 2177, pp. 1-62: 42

publication ID

1175­5334

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/03EC87EF-FFEE-FF99-7586-F9CBEFCE52EA

treatment provided by

Felipe

scientific name

Nihonogomphus lieftincki Chao 1954
status

 

Nihonogomphus lieftincki Chao 1954  

Figs. 22 (a–g)

Nihonogomphus lieftincki Chao 1954   : Chao (1954: 406–409, figs 501–506 & figs 498–499, wings labelled as Nihonogomphus mirandus   , type-loc. Fujian); Asahina (1976: 4–6, figs 18–19, Hunan); Chao (1990: 329–332, figs 1–10, Fujian); Zhang (1999: 247–248, figs 24.75a–e, Fujian & Hunan); Hua (2000: 11, Guangdong, Hubei & Hunan); Fellowes et al. (2002a, 17, Guangdong: Qixingkeng).

Specimens: 1 ♂, Qixingkeng, 1 v 1998, leg. GR; 1 ♂ (No. 20787), Guozhou, 4 v 2002, coll. ZX.

Remarks: The male from Qixingkeng is illustrated in Figs. 22 a–g.

Distribution: China (Fujian, Guangdong, Hubei & Hunan).

Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Odonata

Family

Gomphidae

Genus

Nihonogomphus

Loc

Nihonogomphus lieftincki Chao 1954

Wilson, Keith Duncan Peter & Xu, Zaifu 2009
2009
Loc

Nihonogomphus lieftincki

Hua, L. 2000: 11
Zhang, J. 1999: 247
Chao, H. - F. & Zhao, X. - F. 1990: 329
Asahina, S. 1976: 4
Chao, H. - F. 1954: 406
1954