Wilson, Keith Duncan Peter & Xu, Zaifu, 2009, Gomphidae of Guangdong & Hong Kong, China (Odonata: Anisoptera) 2177

Wilson, Keith Duncan Peter & Xu, Zaifu, 2009, Gomphidae of Guangdong & Hong Kong, China (Odonata: Anisoptera) 2177, Zootaxa 2177, pp. 1-62

publication ID

document provided by

Felipe