107.560005, 29.17: 10 Treatments

[ link ]

Batriscenellus pengzhongi   new species  Yin, Zi-Wei, 2017, Eight new species and two new records of Batriscenellus Jeannel (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from China and India, Zootaxa 4318 (3), pp. 561-575 : 570-571 570-571
Pselaphodes antennarius   sp. nov.  Huang, Meng-Chi, Li, Li-Zhen & Yin, Zi-Wei, 2018, Eleven new species and a new country record of Pselaphodes (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from China, with a revised checklist of world species, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 58 (2), pp. 457-478 : 461-462 461-462
Pselaphodes femoralis   new species  Huang, Meng-Chi, Li, Li-Zhen & Yin, Zi-Wei, 2018, Four new species of Pselaphodes Westwood (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from Thailand, Laos, and China, Zootaxa 4472 (1), pp. 100-110 : 101-103 101-103
Paederus (Gnathopaederus) bursavacua     Li, Qi-Li, Li, Li-Zhen, Gu, Fuang-Kang & Peng, Zhong, 2016, New data on brachypterous Paederus (Coleoptera, Staphylinidae) of mainland China, Zootaxa 4184 (3), pp. 576-588 : 581 581
Guizhouacris xiai   sp. nov.  Yin, Xiang-Chu & Li, Xin-Jiang, 2006, A new genus and species of grasshopper from China (Orthoptera: Acrididae Catantopinae), Zootaxa 1177, pp. 51-55 : 53 53
Stephanothrips japonicus     Tong, Xiaoli & Zhao, Chao, 2017, Review of fungus-feeding urothripine species from China, with descriptions of two new species (Thysanoptera: Phlaeothripidae), Zootaxa 4237 (2), pp. 307-320 : 315 315
Clubiona lamellaris   sp. nov.  Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Zhong, Yang, 2018, Two new species of the Clubiona corticalis - group from Guizhou Province, China (Araneae: Clubionidae), Zootaxa 4415 (2), pp. 393-400 : 396-399 396-399
Sinopoda globosa     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81 : 32-35 32-35
Kuvera ussuriensis     Zhi, Yan, Yang, Lin & Chen, Xiang-Sheng, 2023, Taxonomic study of the genus Kuvera Distant, 1906 (Hemiptera, Fulgoromorpha, Cixiidae) with descriptions of two new species from China, ZooKeys 1141, pp. 41-63 : 41 41
Taira zhui     Zhao, Jing-Xia, Wang, Lu-Yu, Irfan, Muhammad & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, Furtherrevisionofthemesh-webspidergenus TairaLehtinen, 1967 (Amaurobiidae) with the description of six new species, Zootaxa 5020 (3), pp. 457-488 : 485-486 485-486