108.6475, 25.195: 10 Treatments

[ link ]

Lathrobium jiuwanshanense   new species  Lin, Xiao-Bin, Tan, Fei & Peng, Zhong, 2022, New data on the genus Lathrobium Gravenhorst (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) of Guangxi, South China, Zootaxa 5099 (5), pp. 593-600 : 596-597 596-597
Batraxis robusta   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465 : 444 444
Orectochilus obscuriceps     Liang, Zulong, Angus, Robert B. & Jia, Fenglong, 2021, Three new species of Patrus Aubé with additional records of Gyrinidae from China (Coleoptera, Gyrinidae), European Journal of Taxonomy 767, pp. 1-39 : 22-23 22-23
Gyrinus mauricei     Liang, Zulong, Angus, Robert B. & Jia, Fenglong, 2021, Three new species of Patrus Aubé with additional records of Gyrinidae from China (Coleoptera, Gyrinidae), European Journal of Taxonomy 767, pp. 1-39 : 16 16
Ecpyrrhorrhoe minnehaha   comb. nov.  Xiang, Lanbin, Chen, Kai, Chen, Xiaohua, Duan, Yongjiang & Zhang, Dandan, 2022, A revision of the genus Ecpyrrhorrhoe Huebner, 1825 from China based on morphology and molecular data, with descriptions of five new species (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae), ZooKeys 1090, pp. 1-44 : 1 1
Ecpyrrhorrhoe puralis     Xiang, Lanbin, Chen, Kai, Chen, Xiaohua, Duan, Yongjiang & Zhang, Dandan, 2022, A revision of the genus Ecpyrrhorrhoe Huebner, 1825 from China based on morphology and molecular data, with descriptions of five new species (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae), ZooKeys 1090, pp. 1-44 : 1 1
Ecpyrrhorrhoe brevis   sp. nov.  Xiang, Lanbin, Chen, Kai, Chen, Xiaohua, Duan, Yongjiang & Zhang, Dandan, 2022, A revision of the genus Ecpyrrhorrhoe Huebner, 1825 from China based on morphology and molecular data, with descriptions of five new species (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae), ZooKeys 1090, pp. 1-44 : 1 1
Ecpyrrhorrhoe celatalis     Xiang, Lanbin, Chen, Kai, Chen, Xiaohua, Duan, Yongjiang & Zhang, Dandan, 2022, A revision of the genus Ecpyrrhorrhoe Huebner, 1825 from China based on morphology and molecular data, with descriptions of five new species (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae), ZooKeys 1090, pp. 1-44 : 1 1
Bregmatothrips sinensis   sp. nov.  Wang, Zhaohong, Zhao, Chao, Chen, Junyu & Tong, Xiaoli, 2016, Two newly recorded genera and a new species of Thripinae from China (Thysanoptera: Thripidae), Zoological Systematics 41 (3), pp. 253-260 : 254-256 254-256
Anabropsis (Apteranabropsis) multispinula   sp. nov.  Lu, Xiang-yi, Lin, Li, Liu, Jing, Liang, Li Li & Bian, Xun, 2022, Study of the Subfamily Anabropsinae (Orthoptera: Anostostomatidae) in China V Two new species of Anabropsis (Apteranabropsis) from Guangxi and phylogenetic analysis of the genus Anabropsis, Zootaxa 5141 (3), pp. 227-248 : 229-234 229-234