110.1, 34.416668: 14 Treatments

[ link ]

Nepalota chinensis     Pace, Roberto, 2011, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Athetini, Prima Parte, Generi Lasiosomina, Hydrosmecta, Amischa, Alomaina, Paraloconota, Bellatheta, Nepalota, Pelioptera, Tropimenelytron, Berca e Amphibolusa (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 61 (1), pp. 155-192 : 168-174 168-174
Aleochara (Aleochara) huamontis   n. sp.  Pace, Roberto, 2013, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Hoplandriini, Aleocharini e Sinanarchusini (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 63 (1), pp. 5-24 : 19-20 19-20
Bellatheta     Pace, Roberto, 2011, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Athetini, Prima Parte, Generi Lasiosomina, Hydrosmecta, Amischa, Alomaina, Paraloconota, Bellatheta, Nepalota, Pelioptera, Tropimenelytron, Berca e Amphibolusa (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 61 (1), pp. 155-192 : 165-167 165-167
Atheta     Pace, Roberto, 2011, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Genere Atheta T (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 61 (2), pp. 285-355 : 293 293
Nepalota smetanai     Pace, Roberto, 2011, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Athetini, Prima Parte, Generi Lasiosomina, Hydrosmecta, Amischa, Alomaina, Paraloconota, Bellatheta, Nepalota, Pelioptera, Tropimenelytron, Berca e Amphibolusa (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 61 (1), pp. 155-192 : 167-168 167-168
Atheta (Dimetrota) subsericans     Pace, Roberto, 2011, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Genere Atheta T (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 61 (2), pp. 285-355 : 317-328 317-328
Nepalota smetanai     Assing, Volker, 2015, On the Nepalota fauna of China (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Athetini), Linzer biologische Beiträge 47 (1), pp. 207-248 : 225-227 225-227
Nepalota chinensis     Assing, Volker, 2015, On the Nepalota fauna of China (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Athetini), Linzer biologische Beiträge 47 (1), pp. 207-248 : 211 211
Nehemitropia lividipennis     Pace, Roberto, 2011, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Athetini, Prima Parte, Generi Lasiosomina, Hydrosmecta, Amischa, Alomaina, Paraloconota, Bellatheta, Nepalota, Pelioptera, Tropimenelytron, Berca e Amphibolusa (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 61 (1), pp. 155-192 : 174 174
Anotylus hirtulus     Schülke, M., 2012, Vier neue paläarktische Oxytelini (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae), Linzer biologische Beiträge 44 (2), pp. 1641-1666 : 1654 1654
Myllaena laboriosa     Pace, Roberto, 2010, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Hypocyphtini, Leucocraspedini e Pronomaeini (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 60 (1), pp. 81-103 : 89-93 89-93
Sunius furcillatus     Assing, V., 2011, The Sunius species of the Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae), Linzer biologische Beiträge 43 (1), pp. 151-193 : 166 166
Sunius cordiformis     Assing, V., 2011, The Sunius species of the Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae), Linzer biologische Beiträge 43 (1), pp. 151-193 : 165-166 165-166
Hygrochara sinica   n. sp.  Pace, Roberto, 2012, Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Hygronomini e Oxypodini (Coleoptera, Staphylinidae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 62 (1), pp. 125-163 : 127 127