114.22, 22.9: 17 Treatments

[link]

Bungona (Centroptella) longisetosa     Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 572-573 572-573
Stephanothrips japonicus     Tong, Xiaoli & Zhao, Chao, 2017, Review of fungus-feeding urothripine species from China, with descriptions of two new species (Thysanoptera: Phlaeothripidae), Zootaxa 4237 (2), pp. 307-320: 315 315
Stephanothrips occidentalis     Tong, Xiaoli & Zhao, Chao, 2017, Review of fungus-feeding urothripine species from China, with descriptions of two new species (Thysanoptera: Phlaeothripidae), Zootaxa 4237 (2), pp. 307-320: 316 316
Opisthotropis shenzhenensis   sp. nov.  Wang, Ying-Yong, Guo, Qiang, Liu, Zu-Yao, Lyu, Zhi-Tong, Wang, Jian, Luo, Lin, Sun, Yan-Jun & Zhang, Yan-Wu, 2017, Revisions of two poorly known species of Opisthotropis Günther, 1872 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with description of a new species from China, Zootaxa 4247 (4), pp. 391-412: 402-405 402-405
Begonia shenzhenensis   sp. nov.  Tian, Dai-Ke, Chen, Bin, Xiao, Yan, Zheng, Min-Min & Ge, Bin-Jie, 2021, Begonia shenzhenensis, a new species of Begoniaceae from Guangdong, China, PhytoKeys 178, pp. 171-177: 171 171
Khorata nani   sp. nov.  Xu, Hao, Zheng, Guo & Yao, Zhiyuan, 2020, Two new species of the spider genus Khorata Huber, 2005 (Araneae: Pholcidae) from southern China, Zootaxa 4747 (1), pp. 156-166: 159-162 159-162
Lacvietina lii     Chang, Yuan, Li, Li-Zhen & Yin, Zi-Wei, 2019, A contribution to the knowledge of the genus Lacvietina Herman (Coleoptera Staphylinidae: Tachyporinae) from China, Zootaxa 4664 (4), pp. 574-580: 576-579 576-579
Stenus tenuipes     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 366 366
Stenus melanarius subsp. melanarius     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 366 366
Stenus eurous     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 366 366
Stenus formosanus     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus abdominalis subsp. abdominalis     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus stigmatias     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus bivulneratus     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus frater     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 368 368
Stenus piliferus subsp. piliferus     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 368 368
Stenus wutongshanus   new species  Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 369-372 369-372