Silva, Guilherme Liberato Da, Metzelthin, Maicon Henrique, Silva, Onilda Santos Da & Ferla, Noeli Juarez, 2016, Catalogue of the mite family Tydeidae (Acari: Prostigmata) with the world key to the species

Silva, Guilherme Liberato Da, Metzelthin, Maicon Henrique, Silva, Onilda Santos Da & Ferla, Noeli Juarez, 2016, Catalogue of the mite family Tydeidae (Acari: Prostigmata) with the world key to the species, Zootaxa 4135 (1), pp. 1-68

publication ID

document provided by

Plazi

Pretydeus     6-8
Prelorryia     6
Novzelorryia     6
Australotydeus     6
Ueckermannia     8
Acanthotydides     8
Afridiolorryia     8
Afrotydeus     8-9
Apolorryia     9
Brachytydeus     9-28
Edlorryia     28
Idiolorryia     28
Kenlorryia     28
Krantzlorryia     29
Metalorryia     29-30
Lorryia     29
Melissotydeus     29
Neoapolorryia     30-31
Momenia     30
Oakvillae     31-32
Neolorryia     31
Nudilorryia     31
Perafrotydeus     32-33
Orfareptydeus     32
Paralorryia     32
Pseudolorryia     33-34
Quadrotydeus     34
Quasitydeus     34
Tydeus     34-39
Tydides     39
Brachytydeus key    41-47
Afrotydeus key    41
Melissotydeus key    53
Idiolorryia key    53
Neoapolorryia key    53-54
Metalorryia key    53
Neolorryia key    54
Pseudolorryia key    54-55
Nudilorryia key    54
Paralorryia key    54
Tydeus key    55-57
Quasitydeus key    55