Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Li, Shuqiang, 2021, Femorbiona gen. nov., a new genus of sac spiders (Araneae, Clubionidae) from Southeast Asia

Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Li, Shuqiang, 2021, Femorbiona gen. nov., a new genus of sac spiders (Araneae, Clubionidae) from Southeast Asia, ZooKeys 1052, pp. 25-41

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1052.66803

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1052.66803

document provided by

ZooKeys Pensoft