Ye, Xiao-Han, Gu, Jun, Zhang, Mei & Chen, Zhi-Teng, 2020, Description of Chelisoches chongqingensis sp. nov. (Dermaptera: Chelisochidae) and redescription of Platylabia major Dohrn, 1867 from China

Ye, Xiao-Han, Gu, Jun, Zhang, Mei & Chen, Zhi-Teng, 2020, Description of Chelisoches chongqingensis sp. nov. (Dermaptera: Chelisochidae) and redescription of Platylabia major Dohrn, 1867 from China, Zootaxa 4790 (3), pp. 551-563

publication ID

document provided by

Plazi