Zonstein, Sergei, Marusik, Yuri & Omelko, Mikhail, 2015, A survey of spider taxa new to Israel (Arachnida: Araneae)

Zonstein, Sergei, Marusik, Yuri & Omelko, Mikhail, 2015, A survey of spider taxa new to Israel (Arachnida: Araneae), Zoology in the Middle East 61 (4), pp. 372-385

publication ID

document provided by

Jeremy

Scotolathys     373
Hahnia     373-374
Hahnia     373
Scotolathys     373
Maculoncus     374
Maculoncus     374
Aulonia     376
Agroeca     376
Agroeca     376
Pardosa     377
Hogna     377
Aulonia     377
Ero     378
Ero     378
Trochosa     378
Ero     378
Ero     378
Phyxelididae     379
Mysmena     379
Mysmenidae     379
Spermophora     379
Spermophora     379
Mysmena     379
Phyxelida     379
Phyxelida     379-380
Prodidomus     380-381
Prodidomidae     380
Neon     381
Neon     381
Paratrachelas     382-383
Paratrachelas     382
Pholcomma     382
Pholcomma     382
Talavera     382
Talavera     382
Hyptiotes     383
Hyptiotes     383