99.6375, 25.493055: 10 Treatments

[ link ]

Agrilus cyaneoniger     Jendek, Eduard & Nakládal, Oto, 2019, Taxonomic, distributional and biological study of the genus Agrilus (Coleoptera: Buprestidae). Part II, Zootaxa 4554 (2), pp. 401-459 : 415 415
Lemyra (Thyrgorina) kaikarisi   sp. nov.  Saldaitis, Aidas, Volynkin, Anton V. & Duda, Juozas, 2019, Lemyra kaikarisi, a new species from China (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae), Zootaxa 4608 (3), pp. 595-600 : 595-599 595-599
Diatrypella pseudooregonensis   sp. nov.  Long, Sihan, Liu, Lili, Pi, Yinhui, Wu, Youpeng, Lin, Yan, Zhang, Xu, Long, Qingde, Kang, Yingqian, Kang, Jichuan, Wijayawardene, Nalin N., Wang, Feng, Shen, Xiangchun & Li, Qirui, 2021, New contributions to Diatrypaceae from karst areas in China, MycoKeys 83, pp. 1-37 : 1 1
Sinopoda pengi     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81 : 60-65 60-65
Helochares (Hydrobaticus) lentus     Dong, Xue & Bian, Dongju, 2021, Three new species and two new records of Helochares (Hydrobaticus) MacLeay 1871 from China (Coleoptera: Hydrophilidae: Acidocerinae), Zootaxa 4950 (1), pp. 166-180 : 175-177 175-177
Grouvellinus pengi   sp. nov.  Bian, Dongju & Zhang, Yi, 2023, Descriptions of eight new species of Grouvellinus from China (Coleoptera, Elmidae), Zootaxa 5254 (2), pp. 257-277 : 263-265 263-265
Agelena limbata     Zhang, Zhi-Sheng, Zhu, Ming-Sheng & Song, Da-Xiang, 2005, On Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) and some allied species, with descriptions of two new species of the genus Agelena from China (Araneae: Agelenidae), Zootaxa 1021 (1), pp. 45-63 : 56-57 56-57
Corinnomma spiralis   sp. nov.  Zhang, Lu, Jin, Chi & Zhang, Feng, 2022, Two new species of Corinnomma Karsch, 1880 from Yunnan, China (Araneae Corinnidae, Castianeirinae), Zootaxa 5222 (3), pp. 240-256 : 250-255 250-255
Macrotomoderus dali   sp. nov.  Telnov, Dmitry, 2022, Revision of the Tomoderinae (Coleoptera: Anthicidae). Part III. New species and records of Macrotomoderus Pic, 1901 from China and a key to the Palaearctic species, European Journal of Taxonomy 797, pp. 1-100 : 19-23 19-23
Grouvellinus elongatus   sp. nov.  Bian, Dongju & Zhang, Yi, 2023, Descriptions of eight new species of Grouvellinus from China (Coleoptera, Elmidae), Zootaxa 5254 (2), pp. 257-277 : 259-260 259-260