Bland, Keith P., 2010, Name-bearing Types of Lepidoptera (Insecta), excluding Rhopalocera, in the National Museums of Scotland, Edinburgh

Bland, Keith P., 2010, Name-bearing Types of Lepidoptera (Insecta), excluding Rhopalocera, in the National Museums of Scotland, Edinburgh, Zootaxa 2394, pp. 1-22

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.275866

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.275866

document provided by

Plazi

Crypsithyris     2
Crypsithyris     2
Acrolophus tretus     2
Bucculatrix merei     3
Amblyptila     3
Parornix     3
Lithocolletis     3-4
Gelechiidae     4
Eulamprotes phaeella     4
Lamontia calibana     4
Artona     4-5
Zygaena viciae     5
Zygaena lonicerae     5
Beggina     5
Sisyrosea guaica     5-6
Pococera     6
Hyalosticta     6
Samea delicata     7
Phostria     7
Polythlipta     7
Palpita     8
Sylepta     8
Sylepta     8
Palpita     8
Claphe similavis     9
Syngria delicata     9
Phazaca     9-10
Hydrias albiochrea     9
Cleora cinctaria     10
Percnia     10
Percnia grisearia     10-11
Scopula     11
Eupithecia intricata     11
Celidomphax     11
Scopula caesaria     11
Anaitis plagiata     12
Chesias rufata     12
Rifargia brunnipennis     12
Phastia maricolor     12-13
Dicentria nondescripta     13
Epitomiptera     13
Epitomiptera     13
Bryocodia     13-14
Plusiodonta cupristria     14
Lephana excisata     14
Sanys     14
Gabara insuetalis     14-15
Mastigophorus     15
Metalectra piperata     15
Melipotis acontioides     15
Cecharismena tincturalis     15-16
Glympis     16
Hypena brodescens     16
Tarache     16
Eublemma     17
Parangitia micapennis     17
Eublemma     17
Parangitia nigrofulgens     17
Eumichtis lichenea     18
Elaphria     18
Eustrotia     18
Magusa     18
Monodonta     19
Morrisonia     19
Bryophilopsis tarachoides     19