Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China

Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4513.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4513.1.1

document provided by

Plazi

Ketambea liupanensis   comb. nov.  5-6
Ketambea     5
Ketambea nigripectoris   comb. nov.  6-9
Neriene     9
Neriene birmanica     15-16
Neriene aquilirostralis     15
Neriene calozonata     16
Neriene cavaleriei     16-17
Neriene clathrata     17-24
Neriene compta     24-25
Neriene decormaculata     25-26
Neriene emphana     26-27
Neriene japonica     27-43
Neriene hammeni     27
Neriene longipedella     44
Neriene limbatinella     44
Neriene lushanensis   sp. nov.  56-57
Neriene macella     57
Neriene nitens     57-58
Neriene oidedicata     58
Neriene orthocera   sp. nov.  58-59
Neriene poculiforma     59
Neriene radiata     59-60
Neriene strandia     60
Neriene zhui     65-74