Wang, Qiang, Zhang, Chuntian & Wang, Xinhua, 2015, Review of the Hemyda Robineau-Desvoidy of China (Diptera: Tachinidae)

Wang, Qiang, Zhang, Chuntian & Wang, Xinhua, 2015, Review of the Hemyda Robineau-Desvoidy of China (Diptera: Tachinidae), Zootaxa 4040 (2), pp. 129-148

publication ID

document provided by

Plazi

Hemyda     130-131
Hemyda   sp. nov.  132-133
Hemyda     134-137
Hemyda     138-139
Hemyda     139-141
Hemyda     142-143