Xingmin Wang, Hermes E. Escalona, Shunxiang Ren & Chen Xiaosheng, 2017, Taxonomic review of the ladybird genus Sticholotis from China (Coleoptera: Coccinellidae)

Xingmin Wang, Hermes E. Escalona, Shunxiang Ren & Chen Xiaosheng, 2017, Taxonomic review of the ladybird genus Sticholotis from China (Coleoptera: Coccinellidae), Zootaxa 4326 (1), pp. 1-72

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4326.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4326.1.1

document provided by

Plazi

Sticholotis     5
Sticholotis key    7-8
Sticholotis simplifulva   sp. nov.  9-10
Sticholotis vietnamica     9
Sticholotis carinica     11-12
Sticholotis hirashimai     11
Sticholotis hoabinhensis     12
Sticholotis bilineata     13
Sticholotis denticuligera   sp. nov.  13
Sticholotis flammula   sp. nov.  14-15
Sticholotis confucii     15
Sticholotis morimotoi     15
Sticholotis taiwanensis     16-18
Sticholotis formosana     16
Sticholotis wenchangia   sp. nov.  18
Sticholotis petila     18-19
Sticholotis ruficeps     19-21
Sticholotis dadugangensis   sp. nov.  21
Sticholotis cinctipennis     22-24
Sticholotis dilatata   sp. nov.  22
Sticholotis illecebrosa   sp. nov.  24-25
Sticholotis punctata     25
Sticholotis klapperichi     25
Sticholotis magnopunctata   sp. nov.  26-27
Sticholotis acutifolia   sp. nov.  27-28
Sticholotis tortus   sp. nov.  28-29
Sticholotis latissima   sp. nov.  30
Sticholotis maolanensis   sp. nov.  30-31
Sticholotis tenuis   sp. nov.  31-32
Sticholotis brachyloba   sp. nov.  33
Sticholotis denticulata     33-34
Sticholotis pengi   sp. nov.  34-36
Sticholotis wuzhishana   sp. nov.  36
Sticholotis nanlingensis   sp. nov.  36-37
Sticholotis octopunctata   sp. nov.  37-38
Sticholotis maculata     37
Sticholotis pictipennis     37
Sticholotis linguiformis     38
Sticholotis jinpingensis   sp. nov.  39-40
Sticholotis clavata   sp. nov.  40-41
Sticholotis crassa   sp. nov.  41
Sticholotis taenia   sp. nov.  41-43
Sticholotis neckiformis   sp. nov.  43-44
Sticholotis undecimpuncata     43
Sticholotis obesa   sp. nov.  44-45
Sticholotis robusta   sp. nov.  69