Qiu, Lu, Che, Yan-Li & Wang, Zong-Qing, 2017, Contribution to the cockroach genus Ctenoneura Hanitsch, 1925 (Blattodea: Corydioidea: Corydiidae) with descriptions of seven new species from China

Qiu, Lu, Che, Yan-Li & Wang, Zong-Qing, 2017, Contribution to the cockroach genus Ctenoneura Hanitsch, 1925 (Blattodea: Corydioidea: Corydiidae) with descriptions of seven new species from China, Zootaxa 4237 (2), pp. 265-299

publication ID

document provided by

Plazi

Ctenoneura     268-271
Ctenoneura     271-272
Ctenoneura key    272-273
Ctenoneura heixuanfeng   sp. nov.  273-275
Ctenoneura bawangensis   sp. nov.  275-276
Ctenoneura delicata   sp. nov.  276-278
Ctenoneura papillaris   sp. nov.  278
Ctenoneura simulans     279
Ctenoneura simulans     279-280
Ctenoneura elongata   sp. nov.  281
Ctenoneura helicata   sp. nov.  282-283
Ctenoneura qiuae   sp. nov.  283-285
Ctenoneura misera     297
Ctenoneura yunnanea     297
Ctenoneura acuticerca     297
Ctenoneura birmanica     297-298
Ctenoneura     298