110.29, 24.2: 13 Treatments

[link]

Bungona (Chopralla) bifida   sp. nov.  Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 578-581 578-581
Bungona (Centroptella) ovata   sp. nov.  Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 573-575 573-575
Bungona (Chopralla) liebenauae     Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 582-583 582-583
Theloderma kwangsiensis     Chen, Weicai, Liao, Xiaowen, Zhou, Shichu, Mo, Yunming & Huang, Yong, 2018, Rediscovery of Rhacophorus yaoshanensis and Theloderma kwangsiensis at their type localities after five decades, Zootaxa 4379 (4), pp. 484-496: 492-495 492-495
Rhacophorus yaoshanensis     Chen, Weicai, Liao, Xiaowen, Zhou, Shichu, Mo, Yunming & Huang, Yong, 2018, Rediscovery of Rhacophorus yaoshanensis and Theloderma kwangsiensis at their type localities after five decades, Zootaxa 4379 (4), pp. 484-496: 487-492 487-492
Nidirana yaoica   sp. nov.  Lyu, Zhi-Tong, Mo, Yun-Ming, Wan, Han, Li, Yu-Long, Pang, Hong & Wang, Ying-Yong, 2019, Description of a new species of Music frogs (Anura, Ranidae, Nidirana) from Mt Dayao, southern China, ZooKeys 858, pp. 109-126: 109 109
Sycacantha camarata   sp. nov.  Feng, Weixing, Zhuang, Jialiang & Yu, Haili, 2019, Sycacantha Diakonoff, 1959 from China, with the descriptions of three new species (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), Zootaxa 4691 (3), pp. 201-214: 205-206 205-206
Dianous aerator     Tang, Liang & Hu, Cheng-Zhi, 2018, Notes on the Dianous aereus complex with description of a new species (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4514 (4), pp. 573-582: 576 576
Stathmopoda guangxiensis   sp. nov.  Wang, Ailing, Guan, Wei & Wang, Shuxia, 2020, Genus Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853 (Lepidoptera: Stathmopodidae) from China: Descriptions of thirteen new species, Zootaxa 4838 (3), pp. 358-380: 367-368 367-368
Meleonoma dorsibacilliformis   sp. nov.  Wang, Shuxia & Zhu, Xiaoju, 2020, Study of the genus Meleonoma Meyrick, 1914 (Lepidoptera: Autostichidae) from China, with descriptions of fifteen new species, Zootaxa 4838 (3), pp. 331-357: 337 337
Fujimacia bicoloralis     Qi, Mujie & Li, Houhun, 2019, Taxonomic study of the genus Fujimacia Marumo, 1939 (Lepidoptera: Pyralidae) in China, with descriptions of four new species, Zootaxa 4661 (1), pp. 171-181: 173 173
Fujimacia dayaoensis   sp. nov.  Qi, Mujie & Li, Houhun, 2019, Taxonomic study of the genus Fujimacia Marumo, 1939 (Lepidoptera: Pyralidae) in China, with descriptions of four new species, Zootaxa 4661 (1), pp. 171-181: 175-176 175-176
Orybina imperatrix     Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558: 555 555