Metarhizium, Taxa Only, Exact Match: 11 Treatments

[link]

Metarhizium kalasinense     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium atrovirens     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium clavatum     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium purpureonigrum     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium guizhouense     Wijayawardene, Nalin N., Dissanayake, Lakmali S., Li, Qi-Rui, Dai, Dong-Qi, Xiao, Yuanpin, Wen, Ting-Chi, Karunarathna, Samantha C., Wu, Hai-Xia, Zhang, Huang, Tibpromma, Saowaluck, Kang, Ji-Chuan, Wang, Yong, Shen, Xiang- Chun, Tang, Li-Zhou, Deng, Chun-Ying, Liu, Yanxia & Kang, Yingqian, 2021, Yunnan-Guizhou Plateau: a mycological hotspot, Phytotaxa 523 (1), pp. 1-31: 14 14
Metarhizium campsosterni     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium flavum     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium purpureum     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium anisopliae     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium pseudoatrovirens     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79
Metarhizium brachyspermum     Zha, Ling-Sheng, Kryukov, Vadim Yu, Ding, Jian-Hua, Jeewon, Rajesh & Chomnunti, Putarak, 2021, Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera), MycoKeys 78, pp. 79-117: 79 79