Zhang, Yan-Zhou & Shi, Zhen-Ya, 2010, The species of Adelencyrtus Ashmead and Epitetracnemus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) from China

Zhang, Yan-Zhou & Shi, Zhen-Ya, 2010, The species of Adelencyrtus Ashmead and Epitetracnemus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) from China, Zootaxa 2605, pp. 1-26

publication ID

document provided by

Plazi