Zhang, Libiao, Jones, Gareth, Zhang, Jinshuo, Zhu, Guangjian & Parsons, Stuart, 2009, Recent surveys of bats (Mammalia: Chiroptera) from China. I. Rhinolophidae and Hipposideridae

Zhang, Libiao, Jones, Gareth, Zhang, Jinshuo, Zhu, Guangjian & Parsons, Stuart, 2009, Recent surveys of bats (Mammalia: Chiroptera) from China. I. Rhinolophidae and Hipposideridae, Acta Chiropterologica 11 (1), pp. 71-88

publication ID

https://doi.org/10.3161/150811009X465703

link to original document

https://doi.org/10.3161/150811009X465703

document provided by

Valdenar