Volovnik, Semyon V., Boldgiv, Bazartseren, Iderzorig, Badamnyambuu, Khobrakova, Larisa Ts., Kolov, Sergey V., Rudykh, Sergey G., Zabaluev, Ilya A. & Grebennikov, Vasily V., 2021, The first molecular phylogeny of the weevil subfamily Lixinae (Coleoptera Curculionidae) casts doubts on the monophyly of its tribes

Volovnik, Semyon V., Boldgiv, Bazartseren, Iderzorig, Badamnyambuu, Khobrakova, Larisa Ts., Kolov, Sergey V., Rudykh, Sergey G., Zabaluev, Ilya A. & Grebennikov, Vasily V., 2021, The first molecular phylogeny of the weevil subfamily Lixinae (Coleoptera Curculionidae) casts doubts on the monophyly of its tribes, Zootaxa 5026 (2), pp. 201-220

publication ID

document provided by

Plazi