Varga, Oleksandr & Reshchikov, Alexey, 2015, New records of the genus Polysphincta Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from the Oriental region

Varga, Oleksandr & Reshchikov, Alexey, 2015, New records of the genus Polysphincta Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from the Oriental region, Zootaxa 3955 (3), pp. 435-443

publication ID

document provided by

Plazi