102.905556, 30.53611: 10 Treatments

[link]

Paederus (Gnathopaederus) szechuanus     Li, Qi-Li, Li, Li-Zhen, Gu, Fuang-Kang & Peng, Zhong, 2016, New data on brachypterous Paederus (Coleoptera, Staphylinidae) of mainland China, Zootaxa 4184 (3), pp. 576-588: 581 581
Domene (Macromene) reducta     Zhao, Mei-Jun, 2017, New data on the genus Domene (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) of mainland China, Zootaxa 4329 (5), pp. 449-462: 460-461 460-461
Phortica (Phortica) tau     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 59 59
Phortica (Phortica) pseudotau     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 54-55 54-55
Phortica (Phortica) flexuosa     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 32-33 32-33
Atkinsonia swetlanae     Wang, Shuxia, Guan, Wei & Sinev, Sergey Yu., 2016, Taxonomic study of the genus Atkinsonia Stainton, 1859 (Lepidoptera, Stathmopodidae) in China, with descriptions of two new species, Zootaxa 4208 (1): -1 -1
Stegana (Steganina) panda   sp. nov.  Li, Bingxue, Zhang, Yuan & Chen, Hongwei, 2019, Nine new species of the subgenus Stegana (Steganina) from China, with DNA barcoding information (Diptera: Drosophilidae), Zootaxa 4576 (1), pp. 81-108: 92-93 92-93
Orybina plangonalis     Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558: 549 549
Sinopoda longiducta     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 45-48 45-48
Sinopoda yaanensis   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 69-76 69-76