Jin, Qing, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2013, Review of the genus Ypsolopha Latreille, 1796 from China (Lepidoptera: Ypsolophidae)

Jin, Qing, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2013, Review of the genus Ypsolopha Latreille, 1796 from China (Lepidoptera: Ypsolophidae), Zootaxa 3705 (1), pp. 1-91

publication ID

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3705.1.1

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3705.1.1

document provided by

Plazi

Ypsolopha     6-8
Ypsolopha     8-9
Ypsolopha albiramella     9
Ypsolopha mucronella     9-10
Ypsolopha     10
Ypsolopha     10
Ypsolopha vittella key    10-11
Ypsolopha vittella key    11-12
Ypsolopha vittella key    12
Ypsolopha vittella     13
Ypsolopha japonica     15
Ypsolopha amoenella     15
Ypsolopha hebeiensis     16
Ypsolopha leuconotella     16-17
Ypsolopha flaviterminata   sp. nov.  17-18
Ypsolopha flavida   sp. nov.  18-19
Ypsolopha asperella     19
Ypsolopha parallela     19-21
Ypsolopha sarmaticella     21
Ypsolopha parenthesella     21-22
Ypsolopha albula   sp. nov.  23
Ypsolopha longisaccata   sp. nov.  23-24
Ypsolopha fascimaculata   sp. nov.  24-25
Ypsolopha scabrella     25
Ypsolopha acerella     25
Ypsolopha yangi     27
Ypsolopha horridella     27-28
Ypsolopha mucronulata   sp. nov.  28
Ypsolopha bicostata   sp. nov.  28-29
Ypsolopha latiuscula   sp. nov.  29-30
Ypsolopha purpurata   sp. nov.  30-31
Ypsolopha     31
Ypsolopha albiramella key    31
Ypsolopha albiramella key    31
Ypsolopha albiramella key    31-32
Ypsolopha minuta   sp. nov.  32
Ypsolopha allochroa   sp. nov.  34
Ypsolopha albiramella     34-35
Ypsolopha helva     35
Ypsolopha brevivalva   sp. nov.  35-36
Ypsolopha longifloccosa   sp. nov.  36-37
Ypsolopha altissimella     37
Ypsolopha contractella     38
Ypsolopha mucronella     38
Ypsolopha mucronella key    38-39
Ypsolopha mucronella key    39-40
Ypsolopha albistriata     40-42
Ypsolopha mucronella key    40
Ypsolopha strigosa     42
Ypsolopha paristrigosa   sp. nov.  42-43
Ypsolopha nigrofasciata     43
Ypsolopha longa     44
Ypsolopha saitoi     44
Ypsolopha umbrina   sp. nov.  44-46
Ypsolopha dentella     46
Ypsolopha costibasella     47
Ypsolopha ulingensis     47-48
Ypsolopha varidentella   sp. nov.  48-49
Ypsolopha capitalba   sp. nov.  49
Ypsolopha yasudai     49-50
Ypsolopha falcella     50
Ypsolopha triangula   sp. nov.  50-51
Ypsolopha aurea   sp. nov.  51-53
Ypsolopha blandella     53
Ypsolopha chlorina   sp. nov.  54
Ypsolopha nemorella     54-55
Ypsolopha bisticta   sp. nov.  55-56
Ypsolopha diana     56-57
Ypsolopha     82
Ypsolopha acuminata     82
Ypsolopha cristata     82
Ypsolopha lutisplendida     82
Ypsolopha melanocnista     83
Ypsolopha mienshani     83
Ypsolopha parodaula     83
Ypsolopha rhytidota     83
Ypsolopha satellitella     83
Ypsolopha sordida     84