Su, Jing-Jing, Li, Xiao-Yan & Zhou, Hong-Zhang, 2020, Six new species of the genus Nazeris (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae) from China

Su, Jing-Jing, Li, Xiao-Yan & Zhou, Hong-Zhang, 2020, Six new species of the genus Nazeris (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae) from China, Zootaxa 4750 (2), pp. 237-249

publication ID

document provided by

Plazi

Nazeris lushanensis   sp. nov.  238-241
Nazeris cuscutus   sp. nov.  241-242
Nazeris baoxingensis   sp. nov.  243-244
Nazeris megalocephalus   sp. nov.  244-245
Nazeris fulongensis   sp. nov.  245-246
Nazeris tarandoides   sp. nov.  246-248