Psomadakis, Peter Nick, Giustino, Stefano & Vacchi, Marino, 2012, Mediterranean fish biodiversity: an updated inventory with focus on the Ligurian and Tyrrhenian seas

Psomadakis, Peter Nick, Giustino, Stefano & Vacchi, Marino, 2012, Mediterranean fish biodiversity: an updated inventory with focus on the Ligurian and Tyrrhenian seas, Zootaxa 3263, pp. 1-46

publication ID

document provided by

Plazi

Torpedinidae     14-15
Carcharhinidae     14
Centrophoridae     14
Pristidae     15
Rhinobatidae     15
Rajidae     15
Anguillidae     15
Dasyatidae     15
Trachipteridae     16
Sternoptychidae     16
Stomiidae     16
Belonidae     16
Priacanthidae     16-17
Bathysauridae     16
Ipnopidae     16
Myctophidae     16
Carapidae     16
Scorpaenidae     16
Lethrinidae     17
Mullidae     17
Ammodytidae     17
Gobiidae     17
Chaetodontidae     17
Haemulidae     17
Sphyraenidae     18
Istiophoridae     18
Ostraciidae     18
Tetraodontidae     18
Scophthalmidae     18
Siganidae     18