Dowton, Mark & Pape, Thomas, 2013, A key to the Australian Sarcophagidae (Diptera) with special emphasis on Sarcophaga (sensu lato)

Dowton, Mark & Pape, Thomas, 2013, A key to the Australian Sarcophagidae (Diptera) with special emphasis on Sarcophaga (sensu lato), Zootaxa 3680 (1), pp. 148-189

publication ID

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3680.1.11

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3680.1.11

document provided by

Plazi

Sarcophaga (Australopierretia) australis     155
Sarcophaga (Baranovisca) arachnivora     155
Oxysarcodexia varia     155
Sarcophaga (Baranovisca) reposita     156
Sarcophaga (Bercaea) africa     156
Sarcophaga (Baranovisca) cyrtophorae     156
Sarcophaga (Boettcherisca) peregrina     156-157
Sarcophaga (Hardyella) littoralis     157-158
Sarcophaga (Fergusonimyia) bancroftorum     157
Sarcophaga (Lioproctia) imita     158
Sarcophaga (Johnstonimyia) kappa     158
Sarcophaga (Johnstonimyia) lincta     158
Sarcophaga (Lioproctia) alcicornis     158
Sarcophaga (Lioproctia) multicolor     159
Sarcophaga (Lioproctia) spinifera     159
Sarcophaga (Liopygia) crassipalpis     159-160
Sarcophaga (Lioproctia) torvida     159
Sarcophaga (Liopygia) ruficornis     160
Sarcophaga (Liosarcophaga) dux     160
Sarcophaga (Liosarcophaga) eta     161
Sarcophaga (Parasarcophaga) albiceps     161-162
Sarcophaga (Liosarcophaga) sigma     161
Sarcophaga (Liosarcophaga) kohla     161
Sarcophaga (Parasarcophaga) misera     162
Sarcophaga (Parasarcophaga) taenionota     162
Sarcophaga (Poseidonimyia) simplex     163
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) alpha     163
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) assimilis     163
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) beta     163-164
Sarcophaga     164
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) bifrons     164
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) bidentata     164
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) darwiniana     165
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) emuensis     165
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) furcata     165-166
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) froggatti     165
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) howensis     166
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) longifilia     166-167
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) impatiens     166
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) megafilosia     167
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) meiofilosia     167
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) omikron     167
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) piva     168
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) seniorwhitei     168
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) praedatrix     168
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) zeta     169
Sarcophaga     169-170
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) spinigera     169
Sarcophaga (Sarcorohdendorfia) villisterna     169
Sarcophaga (Sarcosolomonia) collessi     170
Sarcophaga (Sarcosolomonia) crinita     170
Sarcophaga (Sarcosolomonia) fabea     170
Sarcophaga (Sarcosolomonia) papuensis     171
Sarcophaga (Sarcosolomonia) sumunensis     171
Sarcophaga (Taylorimyia) aurifrons     171
Sarcophaga (Sarcosolomonia) versatilis     171
Tricharaea (Tricharaea) brevicornis     172