106.678276, 26.339773: 10 Treatments

[link]

Mesostigmata   sp. nov.  Yao, Mao-Yuan, Guo, Jian-Jun, Yi, Tian-Ci & Jin, Dao-Chao, 2020, Description of Cornigamasus allotritosternus sp. nov. (Mesostigmata: Parasitidae) from China, with an emphasis on the ontogenetic development of setae, Zootaxa 4821 (3), pp. 462-486: 463-474 463-474
Myrmecolax arcuatus   sp. nov.  Lu, Xiumei & Liu, Xingyue, 2014, Discovery of the twisted-wing parasite family Myrmecolacidae (Insecta: Strepsiptera) from China, with description of two new species of the genus Myrmecolax Westwood, 1861, Zootaxa 3881 (4), pp. 385-395: 390-394 390-394
Sticholotis punctata     Xingmin Wang, Hermes E. Escalona, Shunxiang Ren & Chen Xiaosheng, 2017, Taxonomic review of the ladybird genus Sticholotis from China (Coleoptera: Coccinellidae), Zootaxa 4326 (1), pp. 1-72: 25 25
Argyresthia   sp. nov.  Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135: 64-66 64-66
Helcystogramma triannulella     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087: 1067-1069 1067-1069
Mucispora hydei   sp. nov.  Wijayawardene, Nalin N., Dissanayake, Lakmali S., Li, Qi-Rui, Dai, Dong-Qi, Xiao, Yuanpin, Wen, Ting-Chi, Karunarathna, Samantha C., Wu, Hai-Xia, Zhang, Huang, Tibpromma, Saowaluck, Kang, Ji-Chuan, Wang, Yong, Shen, Xiang- Chun, Tang, Li-Zhou, Deng, Chun-Ying, Liu, Yanxia & Kang, Yingqian, 2021, Yunnan-Guizhou Plateau: a mycological hotspot, Phytotaxa 523 (1), pp. 1-31: 4-5 4-5
Eutypa cerasi   sp. nov.  Long, Sihan, Liu, Lili, Pi, Yinhui, Wu, Youpeng, Lin, Yan, Zhang, Xu, Long, Qingde, Kang, Yingqian, Kang, Jichuan, Wijayawardene, Nalin N., Wang, Feng, Shen, Xiangchun & Li, Qirui, 2021, New contributions to Diatrypaceae from karst areas in China, MycoKeys 83, pp. 1-37: 1 1
Sinaphaenops chengguangyuani     Tian, Mingyi, Cheng, Guangyuan & Huang, Sunbin, 2021, A contribution to the knowledge of cave-adapted ground beetles from Guiyang, central Guizhou Province, southwestern China (Coleoptera, Carabidae, Trechini), ZooKeys 1075, pp. 175-198: 175 175
Triplophysa longliensis   sp. nov.  Ren, Qiu, Yang, Jun-Xing & Chen, Xiao-Yong, 2012, A new species of the genus Triplophysa (Cypriniformes: Nemacheilidae), Triplophysa longliensis sp. nov, from Guizhou, China, Zootaxa 3586, pp. 187-194: 188-191 188-191
Cicurina parallela   sp. nov.  Li, Shuqiang & Wang, Xiaoxiao, 2017, New cave-dwelling spiders of the family Dictynidae (Arachnida: Araneae) from Guangxi and Guizhou, China, Zoological Systematics 42 (2), pp. 125-228: 210-213 210-213