Lin, Xiaolong, Yao, Yuanyuan, Liu, Wenbin & Wang, Xinhua, 2013, A review of the genus Compterosmittia Saether, 1981 (Diptera: Chironomidae) from China

Lin, Xiaolong, Yao, Yuanyuan, Liu, Wenbin & Wang, Xinhua, 2013, A review of the genus Compterosmittia Saether, 1981 (Diptera: Chironomidae) from China, Zootaxa 3669 (2), pp. 129-138

publication ID

document provided by

Plazi