108.3, 22.8: 11 Treatments

[ link ]

Atypus flexus   sp. nov.  Zhu, Ming-Sheng, Zhang, Feng, Song, Daxiang & Qu, Ping, 2006, A revision of the genus Atypus in China (Araneae: Atypidae), Zootaxa 1118, pp. 1-42 : 8-10 8-10
Hamataliwa sikkimensis   comb. nov.  Zhang, Jun-Xia, Zhu, Ming-Sheng & Song, Da-Xiang, 2005, Revision of the spider genus Hamataliwa Keyserling from China (Araneae: Oxyopidae), Zootaxa 1017 (1017), pp. 1-17 : 13-16 13-16
Glenognatha tangi   comb. nov.  Jimmy Cabra-García & Antonio D. Brescovit, 2016, Revision and phylogenetic analysis of the orb-weaving spider genus Glenognatha Simon, 1887 (Araneae, Tetragnathidae), Zootaxa 4069 (1), pp. 1-183 : 39-45 39-45
Tegonotus hispidae     LIU, DONG, YI, TIAN-CI, XU, YUN & ZHANG, ZHI-QIANG, 2013, new mite species described during 2007 to 2012 3663, Zootaxa 3663 (1), pp. 1-102 : 47 47
Fusarium liriopes     He, Yu-Ke, Jayawardena, Ruvishika S., Kakumyan, Pattana & Wang, Yong, 2023, Taxonomy and phylogeny of Fusarium houttuyniae and F. liriopes spp. nov. (Hypocreales, Nectriaceae) from China, Phytotaxa 603 (3), pp. 260-270 : 266-267 266-267
Fusarium houttuyniae     He, Yu-Ke, Jayawardena, Ruvishika S., Kakumyan, Pattana & Wang, Yong, 2023, Taxonomy and phylogeny of Fusarium houttuyniae and F. liriopes spp. nov. (Hypocreales, Nectriaceae) from China, Phytotaxa 603 (3), pp. 260-270 : 264-265 264-265
Botryosphaeria osmanthuse   sp. nov.  Sun, Jing-E, Meng, Chao-Rong, Phillips, Alan J. L. & Wang, Yong, 2022, Two new Botryosphaeria (Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae) species in China, MycoKeys 94, pp. 1-16 : 1 1
Neopestalotiopsis saprophytica     Yang, Qi, Zeng, Xiang-Yu, Yuan, Jun, Zhang, Qian, He, Yu-Ke & Wang, Yong, 2021, Two new species of Neopestalotiopsis from southern China, Biodiversity Data Journal 9, pp. 70446-70446 : 70446 70446
Neopestalotiopsis rhapidis   sp. nov.  Yang, Qi, Zeng, Xiang-Yu, Yuan, Jun, Zhang, Qian, He, Yu-Ke & Wang, Yong, 2021, Two new species of Neopestalotiopsis from southern China, Biodiversity Data Journal 9, pp. 70446-70446 : 70446 70446
Allophoma pterospermicola     Yuan, Jun, Zeng, Xiang-Yu, Geng, Kun, Wijayawardene, Nalin N., Bhat, Jayarama D., Wu, Shi-Ping, Wang, Yong & Yang, Zai-Fu, 2021, Allophoma species (Pleosporales: Didymellaceae) associated with Thunbergia grandiflora in Guangxi Province, China, Biodiversity Data Journal 9, pp. 63643-63643 : 63643 63643
Allophoma thunbergiae   sp. nov.  Yuan, Jun, Zeng, Xiang-Yu, Geng, Kun, Wijayawardene, Nalin N., Bhat, Jayarama D., Wu, Shi-Ping, Wang, Yong & Yang, Zai-Fu, 2021, Allophoma species (Pleosporales: Didymellaceae) associated with Thunbergia grandiflora in Guangxi Province, China, Biodiversity Data Journal 9, pp. 63643-63643 : 63643 63643