Aguado, Teresa, Martín, Guillermo San & Ten, Harry A., 2008, Syllidae (Annelida: Polychaeta) from Indonesia collected by the Siboga (1899 – 1900) and Snellius II (1984) expeditions

Aguado, Teresa, Martín, Guillermo San & Ten, Harry A., 2008, Syllidae (Annelida: Polychaeta) from Indonesia collected by the Siboga (1899 – 1900) and Snellius II (1984) expeditions, Zootaxa 1673, pp. 1-48

publication ID

document provided by

Plazi

Eusyllis     4
Eusyllis lamelligera     4-5
Eusyllis assimilis     4
Odontosyllis freycinetensis     5
Odontosyllis     5
Pionosyllis     5
Paraehlersia ehlersiaeformis     5
Exogoninae     6
Pionosyllis     6
Branchiosyllis exilis     6-10
Branchiosyllis     6
Branchiosyllis maculata     10-13
Branchiosyllis verruculosa     13-15
Haplosyllides     15
Haplosyllides     15
Branchiosyllis     15
Opisthosyllis flaccida   n. comb.  16-18
Opisthosyllis     16
Opisthosyllis mariae   n. sp.  18-20
Syllis     20
Syllis alternata     20-21
Syllis aciculata     20
Syllis armillaris     21
Syllis augeneri     21-22
Syllis cornuta     22-25
Syllis cruzi     25-27
Syllis komodoensis   n. sp.  27-31
Syllis parapari     31-33
Syllis lutea     31
Syllis variegata     33-34
Syllis setoensis   n. comb.  33
Syllis villenai   n. sp.  34-36
Syllis ypsiloides   n. sp.  36-39
Syllis     39-41
Syllis     41-43
Syllis     43-44
Trypanosyllis zebra     44
Trypanosyllis     44