109.36, 19.01: 10 Treatments

[link]

Bungona (Chopralla) fusina     Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 581 581
Caraphia borneana     Ohbayashi, Nobuo, Lin, Mei-Ying & Yamasako, Junsuke, 2016, Revision of the Caraphiini, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae), Zootaxa 4084 (2), pp. 187-217: 195-196 195-196
Ripeacma ventilatiformis   sp. nov.  Li, Suran & Wang, Shuxia, 2017, Description of six new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, with a checklist of the world species, Zootaxa 4268 (2), pp. 270-284: 279-280 279-280
Atkinsonia brevisaccula   sp. nov.  Wang, Shuxia, Guan, Wei & Sinev, Sergey Yu., 2016, Taxonomic study of the genus Atkinsonia Stainton, 1859 (Lepidoptera, Stathmopodidae) in China, with descriptions of two new species, Zootaxa 4208 (1): -1 -1
Psoricoptera minutignatha   sp. nov.  Zheng, Meiling & Li, Houhun, 2021, Taxonomic revision of the genus Psoricoptera Stainton, 1854 (Lepidoptera Gelechiidae: Gelechiinae) from China, with descriptions of three new species, Zootaxa 4975 (2), pp. 253-272: 265-266 265-266
Palumbina macrodelta     Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 17-18 17-18
Palumbina nesoclera     Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 21-22 21-22
Palumbina sineloba   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 25-26 25-26
Palumbina spinevalva   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 26-27 26-27
Eretmocera octopunctata   sp. nov.  Lou, Kang, Yu, Dian, You, Wanxue & Li, Houhun, 2019, Taxonomic study of the genus Eretmocera Zeller, 1852 (Lepidoptera: Scythrididae) from China, with descriptions of three new species, Zootaxa 4624 (2), pp. 205-218: 208-212 208-212