Bisetocreagris, Taxa Only, Exact Match: 14 Treatments

[link]

Bisetocreagris parva   new species  Guo, Xiangbo & Zhang, Feng, 2017, Two new species of Bisetocreagris Ćurčić, 1983 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) from China, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63, No. 1, pp. 71-82: 71-82 71-82
Bisetocreagris gracilenta   new species  Gao, Zhizhong, Chen, Huiming & Zhang, Feng, 2017, Description of two new cave-dwelling Bisetocreagris species (Pseudoscorpiones, Neobisiidae) from China, Turkish Journal of Zoology 41, No. 4, pp. 615-623: 620-623 620-623
Bisetocreagris cheni   sp. n.  Ying, Jia, Yong-Wei, Zhao & Ming-Sheng, Zhu, 2010, A new species of the pseudoscorpion genus Bisetocreagris from China (Arachnida: Pseudoscorpiones: Neobisiidae), Zootaxa 2340, pp. 65-68: 65-68 65-68
Bisetocreagris guangshanensis   new species  Gao, Zhizhong, Chen, Huiming & Zhang, Feng, 2017, Description of two new cave-dwelling Bisetocreagris species (Pseudoscorpiones, Neobisiidae) from China, Turkish Journal of Zoology 41, No. 4, pp. 615-623: 616-620 616-620
Bisetocreagris yangae   new species  Guo, Xiangbo & Zhang, Feng, 2017, Two new species of Bisetocreagris Ćurčić, 1983 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) from China, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63, No. 1, pp. 71-82: 71-82 71-82
Bisetocreagris juanxuae   n. sp.  Volker Mahnert & Yun-chun Li, 2016, Cave-inhabiting Neobisiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones) from China, with description of four new species of Bisetocreagris Ćurčić, Revue suisse de Zoologie 123, pp. 259-268: 265-267 265-267
Bisetocreagris baozinensis   n.sp.  Volker Mahnert & Yun-chun Li, 2016, Cave-inhabiting Neobisiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones) from China, with description of four new species of Bisetocreagris Ćurčić, Revue suisse de Zoologie 123, pp. 259-268: 264-265 264-265
Bisetocreagris     Volker Mahnert & Yun-chun Li, 2016, Cave-inhabiting Neobisiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones) from China, with description of four new species of Bisetocreagris Ćurčić, Revue suisse de Zoologie 123, pp. 259-268: 267 267
Bisetocreagris cavernarum   n. sp.  Volker Mahnert & Yun-chun Li, 2016, Cave-inhabiting Neobisiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones) from China, with description of four new species of Bisetocreagris Ćurčić, Revue suisse de Zoologie 123, pp. 259-268: 261-262 261-262
Bisetocreagris chuanensis   n. sp.  Volker Mahnert & Yun-chun Li, 2016, Cave-inhabiting Neobisiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones) from China, with description of four new species of Bisetocreagris Ćurčić, Revue suisse de Zoologie 123, pp. 259-268: 260-261 260-261
Bisetocreagris   new genus  Ćurčić, B. P. M., 1983, A revision of some Asian species of Microcreagris Balzan, 1892 (Neobisiidae, Pseudoscorpiones)., Bulletin of the British Arachnological Society 6, pp. 23-36: 25 25
Bisetocreagris gaoi   new species  Guo, Xiangbo, Wang, Weitong & Zhang, Feng, 2018, Description of three new Bisetocreagris species (Pseudoscorpiones Neobisiidae) from southern China, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 64, No. 3, pp. 227-242: 227-242 227-242
Bisetocreagris shunhuangensis   new species  Guo, Xiangbo, Wang, Weitong & Zhang, Feng, 2018, Description of three new Bisetocreagris species (Pseudoscorpiones Neobisiidae) from southern China, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 64, No. 3, pp. 227-242: 227-242 227-242
Bisetocreagris wangi   new species  Guo, Xiangbo, Wang, Weitong & Zhang, Feng, 2018, Description of three new Bisetocreagris species (Pseudoscorpiones Neobisiidae) from southern China, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 64, No. 3, pp. 227-242: 227-242 227-242