Ünal, Mustafa, 2018, Tettigoniinae (Orthoptera: Tettigoniidae) from Turkey with key to genera and descriptions of six new species

Ünal, Mustafa, 2018, Tettigoniinae (Orthoptera: Tettigoniidae) from Turkey with key to genera and descriptions of six new species, Zootaxa 4432 (1), pp. 1-66

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4432.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4432.1.1

document provided by

Plazi

Tettigoniinae key    7-10
Tettigoniinae     7
Tettigonia viridissima     10
Tettigonia caudata     11
Tettigonia armeniaca     11
Drymadusa dorsalis subsp. grandis     11
Anadrymadusa (Anadrymadusa) adzharica     11
Pezodrymadusa angorensis     11
Pezodrymadusa lata     12
Pezodrymadusa striolata     12
Pezodrymadusa affinis     12
Pezodrymadusa konowi     12
Pezodrymadusa sinuata     12
Pezodrymadusa indivisa     13
Pezodrymadusa dentata   sp. nov.  13
Novadrymadusa karabagi     14
Anadolua schwarzi     14
Anadolua burri     14-15
Anadolua davisi     15
Scotodrymadusa     15
Mixodusa     15
Mixodusa retusa   sp. nov.  16-17
Psorodonotus caucasicus     17
Psorodonotus specularis subsp. specularis     17
Psorodonotus davisi     17-18
Mixodusa key    17
Platycleidini     17
Decticus verrucivorus subsp. verrucivorus     18
Psorodonotus venosus subsp. brunneri     18
Bucephaloptera bucephala     18
Platycleis     19
Platycleis (Platycleis) affinis subsp. affinis     19
Platycleis (Montana) uvarovi     19
Platycleis (Montana) taurica     19
Platycleis (Montana) kure     19
Platycleis (Montana) schereri     20
Platycleis (Montana) elegans     20
Platycleis (Tessellana) nigrosignata     20
Platycleis (Tessellana) veyseli     20
Platycleis (Incertana) incerta     20
Platycleis (Sporadiana) sporadarum     21
Platycleis (Incertana) persica     21
Platycleis (Squamiana) ankarensis     21
Platycleis (Squamiana) kurmana     21
Platycleis (Squamiana) supericola   sp. nov.  21-23
Platycleis (Squamiana) goeksunica   sp. nov.  23-24
Platycleis (Squamiana) sinuata     23
Platycleis (Squamiana) salmani     24-25
Platycleis (Squamiana) melendisensis     25
Sepiana sepium     25
Metrioptera (Vichetia) oblongicollis     25
Metrioptera (Roeseliana) bispina     25
Rammeola anatolica     25-26
Rhacocleis germanica     26
Rhacocleis turcica     26
Pachytrachis gracilis     26
Bolua turkiyae     26
Sureyaella bella     27
Anterastes serbicus     27
Anterastes antitauricus     27
Anterastes burri     27
Anterastes ucari     28
Anterastes davrazensis     28
Anterastes babadaghi     28
Pholidoptera fallax     28
Pholidoptera griseoaptera     28
Pholidoptera aptera subsp. bulgarica     28-29
Parapholidoptera indistincta     29
Pholidoptera brevipes     29
Parapholidoptera signata     29
Parapholidoptera syriaca     29
Parapholidoptera yarpuzi   sp. nov.  30-31
Parapholidoptera antaliae     31
Parapholidoptera grandis     31
Parapholidoptera castaneoviridis     31-32
Parapholidoptera flexuosa     32
Parapholidoptera belen     32
Parapholidoptera spinulosa     32
Parapholidoptera salmani     32
Parapholidoptera bolkarensis     33
Parapholidoptera karabagi     33
Apholidoptera pietschmanni     33
Eupholidoptera smyrnensis     33
Eupholidoptera anatolica     33
Eupholidoptera prasina     33
Eupholidoptera singularis   sp. nov.  33-35
Eupholidoptera sevketi     35
Exopholidoptera     35
Exopholidoptera brevifemora     35
Uvarovistia zebra     35
Uvarovistia satunini     35
Eupholidoptera tasheliensis     35
Tettigoniinae     36
Tettigonia     36
Gampsocleis     36
Drymadusa     36
Anadrymadusa     36
Pezodrymadusa     36
Novadrymadusa     37
Paradrymadusa     37
Anadolua     37
Scotodrymadusa     37
Lithodusa     37
Phytodrymadusa     37
Leptodusa     37
Mixodusa     37
Psorodonotus     37
Bucephaloptera     38
Festella     38
Decticus     38
Medecticus     38
Platycleis     38
Montana     38
Tessellana     38
Squamiana     38-39
Incertana     38
Yalvaciana     38
Sporadiana     38
Sepiana     39
Metrioptera     39
Vichetia     39
Roeseliana     39
Rammeola     39
Bolua     39
Rhacocleis     39
Bicolorana     39
Pachytrachis     39
Sureyaella     39
Anterastes     39-40
Eupholidoptera     40-41
Koroglus     40
Pholidoptera     40
Parapholidoptera     40
Apholidoptera     40
Exopholidoptera     41
Uvarovistia     41