101.58, 21.59: 11 Treatments

[ link ]

Argyresthia (Argyresthia) kaoyaiensis     Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135 : 71-72 71-72
Diduga scalprata   n. sp.  Bayarsaikhan, Ulziijargal, Li, Houhun, Im, Kyung-Hoan & Bae, Yang-Seop, 2020, Four new and three newly recorded species of Diduga Moore, [1887] (Lepidoptera Erebidae, Arctiinae) from China, Zootaxa 4751 (2), pp. 357-368 : 361-362 361-362
Psoricoptera minutignatha   sp. nov.  Zheng, Meiling & Li, Houhun, 2021, Taxonomic revision of the genus Psoricoptera Stainton, 1854 (Lepidoptera Gelechiidae: Gelechiinae) from China, with descriptions of three new species, Zootaxa 4975 (2), pp. 253-272 : 265-266 265-266
Agriothera elaeocarpophaga     Zheng, Meiling, Qi, Mujie & Li, Houhun, 2020, A study on Roeslerstammiidae (Lepidoptera) in the Insect Collection of Nankai University (NKU), with descriptions of three new species, Zootaxa 4728 (3), pp. 372-380 : 373-374 373-374
Palumbina macrodelta     Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73 : 17-18 17-18
Orybina kobesi     Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558 : 547-549 547-549
Amynthas rusticanus   sp. nov.  Sun, Jing, Jiang, Ji-Bao, Wu, Juzhen, Yuan, Zhu & Qiu, Jiang-Ping, 2021, Three new widely distributed and polymorphic species of Amynthas earthworms (Oligochaeta, Clitellata, Megascolecidae) from South China, Zootaxa 4938 (4), pp. 457-474 : 458-461 458-461
Huntia morffei   gen. n. et sp. n.  Zhang, Ningning, Yin, Shi, Carreno, Ramon A. & Zhang, Luping, 2021, Three new genera and new species of hystrignathid nematodes (Nematoda: Thelastomatoidea) from passalid beetles (Insecta: Passalidae) from Yunnan Province, China with phylogenetic analysis of Hystrignathidae, Zootaxa 5071 (2), pp. 206-222 : 209-210 209-210
Mecopoda confracta   sp. n.  Liu, Chun-Xiang, Heller, Klaus-Gerhard, Wang, Xue-Song, Yang, Zhen, Wu, Chao, Liu, Fei & Zhang, Tao, 2020, Taxonomy of a katydid genus Mecopoda Serville (Orthoptera: Tettigoniidae, Mecopodinae) from East Asia, Zootaxa 4758 (2), pp. 296-310 : 305 305
Mecopoda crescendo   sp. nov.  Liu, Chun-Xiang, Heller, Klaus-Gerhard, Wang, Xue-Song, Yang, Zhen, Wu, Chao, Liu, Fei & Zhang, Tao, 2020, Taxonomy of a katydid genus Mecopoda Serville (Orthoptera: Tettigoniidae, Mecopodinae) from East Asia, Zootaxa 4758 (2), pp. 296-310 : 303 303
Stathmopoda cornuta   sp. nov.  Wang, Ailing, Guan, Wei & Wang, Shuxia, 2020, Genus Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853 (Lepidoptera: Stathmopodidae) from China: Descriptions of thirteen new species, Zootaxa 4838 (3), pp. 358-380 : 363-364 363-364