Mikac, Barbara, 2015, A sea of worms: polychaete checklist of the Adriatic Sea

Mikac, Barbara, 2015, A sea of worms: polychaete checklist of the Adriatic Sea, Zootaxa 3943 (1), pp. 1-172

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3943.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3943.1.1

document provided by

Plazi

Acrocirrus     14
Panthalis     14
Eupanthalis     14
Euarche     14
Polyodontes     14
Macrochaeta     15
Ampharete     15-16
Amage     15
Auchenoplax     16
Anobothrus     16
Amphicteis     16
Lysippe     16
Sosane     17
Melinna     17
Sabellides     17
Chloenopsis     18
Chloeia     18
Aphrodita     18
Laetmonice     18-19
Hermodice     18
Pontogenia     19
Apistobranchus     19
Arenicola     19
Abarenicola     19
Capitella     20
Branchiomaldane     20
Dasybranchus     20-21
Arenicolides     20
Leiochrides     21
Heteromastus     21
Mastobranchus     21
Neopseudocapitella     22
Mediomastus     22
Notomastus     22-23
Peresiella     23
Pseudocapitella     23
Chaetopterus     23-24
Pseudoleiocapitella     23
Phyllochaetopterus     24
Mesochaetopterus     24
Spiochaetopterus     24-25
Chrysopetalum     25
Aphelochaeta     25-26
Dysponetus     25
Arichlidon     25
Chaetozone     26-27
Caulleriella     26
Cirriformia     27
Cirratulus     27
Dodecaceria     28
Ctenodrilus     28
Protocirrineris     28
Monticellina     28
Dinophilus     29
Cossura     29
Tharyx     29
Raphidrilus     29
Timarete     29
Ophryotrocha     30
Dorvillea     30
Protodorvillea     30-31
Eunice     31-33
Grubeulepis     31
Schistomeringos     31
Lysidice     33-34
Marphysa     34-35
Palola     35
Euphrosine     35-36
Fabricia     36
Fabriciola     36
Novafabricia     36-37
Brada     37-38
Fauveliopsis     37
Pseudofabriciola     37
Pseudofabricia     37
Diplocirrus     38
Flabelligera     38
Pherusa     38
Piromis     39
Trophoniella     39-40
Stylarioides     39
Therochaeta     39
Glycera     40-41
Glycinde     41-42
Goniada     42
Amphiduros     42
Dalhousiella     42-43
Hesione     43
Leocrates     43
Gyptis     43
Hesiospina     43
Nereimyra     44
Microphthalmus     44
Oxydromus     44-45
Podarkeopsis     45
Periboea     45
Psamathe     45
Hilbigneris     46-47
Heterospio     46
Gallardoneris     46
Lopadorrhynchus     46
Syllidia     46
Lumbrinerides     47
Lumbrineris     47-48
Lumbricalus     47
Lumbrineriopsis     47
Ninoe     48-49
Scoletoma     49-50
Magelona     50-51
Axiothella     51
Clymenella     51-52
Chirimia     51
Euclymene     52
Maldane     53-54
Leiochone     53
Johnstonia     53
Macroclymene     53
Micromaldane     54
Petaloproctus     54
Nicomache     54
Metasychis     54
Rhodine     55
Myzostomum     55-56
Praxillella     55
Inermonephtys     56
Aglaophamus     56
Micronephthys     56-57
Nephtys     57-58
Alitta     58
Ceratonereis     58-59
Namanereis     59
Neanthes     59-60
Hediste     59
Eunereis     59
Micronereis     59
Nereis     60-61
Platynereis     62-63
Perinereis     62
Paranerilla     63
Websterinereis     63
Arabella     63
Drilonereis     64
Halla     64
Aponuphis     64-65
Oligognathus     64
Oenone     64
Hyalinoecia     65
Diopatra     65
Paradiopatra     66
Onuphis     66
Nothria     66
Rhamphobrachium     67
Armandia     67
Ophelia     67
Ophelina     67-68
Polyophthalmus     68
Tachytrypane     68
Phylo     69-70
Orbinia     69
Naineris     69
Protoaricia     70
Scolaricia     70
Questa     70
Owenia     71-72
Scoloplos     71
Galathowenia     71
Paraonidae     72
Paralacydonia     72
Aricidea (Acmira)     72-73
Aricidea (Aedicira)     73
Aricidea (Allia)     73-74
Aricidea (Aricidea)     74
Levinsenia     75
Cirrophorus     75
Paradoneis     75-76
Paraonis     76
Paraonides     76
Amphictene     76-77
Pholoe     77-78
Lagis     77
Petta     77
Pectinaria     77
Phyllodocidae     78
Alciopina     78
Eteone     78-79
Eulalia     79
Krohnia     80
Lugia     80
Eumida     80
Mystides     80
Hesionura     80
Naiades     81
Notophyllum     81
Paranaitis     81
Nereiphylla     81
Phyllodoce     82-83
Pirakia     83
Plotohelmis     83
Protomystides     83
Pseudomystides     84
Sige     84
Pterocirrus     84
Rhynchonereella     84
Torrea     84-85
Glyphohesione     85
Ancistrosyllis     85
Vanadis     85
Otopsis     86
Pilargis     86
Litocorsa     86
Sigambra     86-87
Polygordius     87-88
Poecilochaetus     87
Acholoe     88
Eunoe     88
Harmothoe     89-91
Lepidasthenia     91
Lepidonotus     91-92
Malmgreniella     92-93
Protodrilus     93-94
Subadyte     93
Polynoe     93
Paradyte     93
Psammodrilus     94
Lygdamis     94
Sabellaria     94
Amphicorina     95
Bispira     95-96
Amphiglena     95
Branchiomma     96
Claviramus     96
Desdemona     97
Dialychone     97
Hypsicomus     98
Euchone     98
Euratella     98
Megalomma     99
Jasmineira     99
Myxicola     100
Parasabella     100
Sabella     101-102
Perkinsiana     101
Pseudopotamilla     101
Saccocirrus     102
Polyphysia     102
Asclerocheilus     102
Lipobranchius     102
Scalibregma     102-103
Sclerocheilus     103
Ditrupa     103
Serpulidae     103
Apomatus     103
Hydroides     104-106
Filogranula     104
Filograna     104
Ficopomatus     104
Janita     106
Josephella     106
Janua     106
Metavermilia     106-107
Nidificaria     107
Pileolaria     107
Placostegus     107-108
Neodexiospira     107
Salmacina     108
Protolaeospira     108
Protula     108
Serpula     109-110
Semivermilia     109
Simplaria     110
Spiraserpula     110
Spirobranchus     110-111
Vermiliopsis     111-112
Spirorbis     111
Claparedepelogenia     112
Vinearia     112
Euthalanessa     112-113
Leanira     113
Labioleanira     113
Fimbriosthenelais     113
Pelogenia     114
Neoleanira     114
Pholoides     114
Pisione     114
Sigalion     114-115
Sthenelais     115
Sphaerodoropsis     115-116
Clavodorum     115
Sphaerodoridium     115
Sphaerodorum     116
Spinther     116
Atherospio     116
Dipolydora     117-118
Aonides     117
Boccardia     117
Aurospio     117
Boccardiella     117
Dispio     118
Laonice     118
Polydora     119-120
Malacoceros     119
Microspio     119
Paraprionospio     119
Prionospio     120-121
Pseudopolydora     121-122
Spio     122-123
Scolelepis     122
Pygospio     122
Spiophanes     123-124
Streblospio     124
Sternaspis     124
Amblyosyllis     124-125
Epigamia     125-126
Brania     125
Anoplosyllis     125
Branchiosyllis     125
Eurysyllis     126
Erseia     126
Erinaceusyllis     126
Eusyllis     126-127
Exogone (Exogone)     127
Exogone (Parexogone)     128
Exogone (Sylline)     128
Haplosyllis     128
Myrianida     128-129
Paraehlersia     130-131
Opisthodonta     130
Nudisyllis     130
Odontosyllis     130
Parapionosyllis     131
Pionosyllis     131
Perkinsyllis     131
Procerastea     132
Prosphaerosyllis     132
Salvatoria     132-133
Proceraea     132
Sphaerosyllis     133-134
Syllides     134-135
Syllis     135-139
Trypanosyllis     139-140
Synmerosyllis     139
Xenosyllis     140
Amphitrite     140-141
Amaeana     140
Amphitritides     141
Lanice     141-142
Eupolymnia     141
Lysilla     142
Nicolea     142
Neoamphitrite     142
Polycirrus     143-144
Pista     143
Proclea     144
Terebella     144
Streblosoma     144
Tomopteris     145-146
Enapteris     145
Thelepus     145
Octobranchus     146
Terebellides     146-147
Sagitella     147
Travisiopsis     147
Trichobranchus     147
Typhloscolex     148