De Moraes, Gilberto J., Britto, Erika P. J., Mineiro, Jefferson L. De C. & Halliday, Bruce, 2016, Catalogue of the mite families Ascidae Voigts & Oudemans, Blattisociidae Garman and Melicharidae Hirschmann (Acari: Mesostigmata)

De Moraes, Gilberto J., Britto, Erika P. J., Mineiro, Jefferson L. De C. & Halliday, Bruce, 2016, Catalogue of the mite families Ascidae Voigts & Oudemans, Blattisociidae Garman and Melicharidae Hirschmann (Acari: Mesostigmata), Zootaxa 4112 (1), pp. 1-299

publication ID

document provided by

Plazi

Ascidae     8-10
Blattisociidae     10-11
Melicharidae     11-12
Antennoseius     14-16
Anephiasca     14
Anystipalpus     16-17
Arctoseiodes     17-18
Arctoseius     18-19
Asca     19-20
Ectoantennoseius     21-22
Athiashenriotis     21
Gamasellodes     22-23
Iphidonopsis     23-24
Iphidozercon     24-25
Leioseius     25-26
Maxinia     26-27
Neojordensia     27-28
Protogamasellus     28-29
Xenoseius     30
Zerconopsis     31
Aceodromus     32
Adhaerenseius     32-33
Arrhenoseius     33-34
Blattisocius     34-35
Cheiroseiulus     35-36
Cheiroseius     36-37
Discoseius     38
Fungiseius     38-39
Hoploseius     39-40
Krantzoseius     41
Lasioseius     41-43
Opilioseius     43-44
Platyseius     44-45
Zercoseius     45-46
Melichares     46-47
Mucroseius     47-48
Mycolaelaps     48-49
Orolaelaps     49-50
Orthadenella     50-51
Proctogastrolaelaps     51-52
Proctolaelaps     52-53
Rhinoseius     54-55
Spadiseius     55-56
Tropicoseius     56-58
Xanthippe     58
Ascidae key    59-63
Anephiasca bicirratus   new combination  64
Anephiasca affinis     64
Ascidae     64
Anephiasca     64
Antennoseius     65
Antennoseius (Antennoseius) bacatosimilis     65-66
Anephiasca latens     65
Antennoseius (Antennoseius) alexandrovi     65
Antennoseius (Antennoseius) avius     65
Anephiasca castrii     65
Antennoseius (Antennoseius) arvensis     65
Antennoseius (Vitzthumia) belajevi     66
Antennoseius (Antennoseius) belorussicus     66
Antennoseius (Antennoseius) bacatus     66
Antennoseius (Antennoseius) borussicus     66-67
Antennoseius (Antennoseius) bullitus     67
Antennoseius (Antennoseius) bytinskii     67
Antennoseius (Antennoseius) boskopensis     67
Antennoseius chirae     67-68
Antennoseius (Vitzthumia) bregetovae     67
Antennoseius (Antennoseius) calathi     67
Antennoseius (Antennoseius) dungeri     68
Antennoseius (Vitzthumia) deyi     68
Antennoseius dargomensis     68
Antennoseius (Antennoseius) davidovae     68
Antennoseius (Antennoseius) epicrioides     68-69
Antennoseius (Antennoseius) delicatus     68
Antennoseius (Vitzthumia) hyperboreus     69-70
Antennoseius (Vitzthumia) garurensis     69
Antennoseius (Antennoseius) gwiazdowiczi     69
Antennoseius hispaniensis     69
Antennoseius (Vitzthumia) granulatus     69
Antennoseius (Antennoseius) ghilarovi     69
Antennoseius (Vitzthumia) indicus     70
Antennoseius (Antennoseius) japonicus     70
Antennoseius (Vitzthumia) kamalii     70
Antennoseius (Antennoseius) imbricatus     70
Antennoseius (Vitzthumia) janus     70
Antennoseius (Vitzthumia) koroljevae     70-71
Antennoseius (Antennoseius) longisetus     71
Antennoseius (Antennoseius) longipalpus     71
Antennoseius (Antennoseius) kurumanensis     71
Antennoseius (Antennoseius) lobochelus     71
Antennoseius (Antennoseius) makarovae     71
Antennoseius (Antennoseius) maltzevi     71
Antennoseius (Antennoseius) masoviae     72
Antennoseius (Antennoseius) matsjuki     72
Antennoseius (Antennoseius) matalini     72
Antennoseius (Vitzthumia) multisetus     72
Antennoseius (Antennoseius) olallae     72
Antennoseius ningxiaensis     72
Antennoseius (Vitzthumia) orientalis     72-73
Antennoseius (Antennoseius) ponticus     73
Antennoseius pseudospinosus     73-74
Antennoseius (Vitzthumia) oudemansi     73
Antennoseius (Antennoseius) pannonicus     73
Antennoseius (Vitzthumia) perseus     73
Antennoseius (Vitzthumia) ovaliscutalis     73
Antennoseius (Antennoseius) sabulicola     74
Antennoseius (Antennoseius) rugosus     74
Antennoseius (Antennoseius) sharonovi     74
Antennoseius quadrispinosus     74
Antennoseius (Vitzthumia) ranikhetensis     74
Antennoseius (Vitzthumia) pyrophilus     74
Antennoseius (Antennoseius) similis     75
Antennoseius (Antennoseius) shcherbakae     75
Antennoseius (Antennoseius) sinicus     75
Anystipalpus kazemii     75-76
Antennoseius (Vitzthumia) spinosus     75
Antennoseius (Vitzthumia) ventrianalis     75
Anystipalpus     75
Anystipalpus labiduricola     76
Anystipalpus livshitsi     76
Anystipalpus percicola     76
Anystipalpus stepposus     76
Arctoseiodes     76-77
Arctoseius babenkoi     77-78
Arctoseius     77
Arctoseiodes ibericus     77
Arctoseius brevichelis     78
Arctoseius cellaris     78
Arctoseius butleri     78
Arctoseius bilinear   n. sp.  78
Arctoseius cetratus     78-79
Arctoseius eremitus     79-80
Arctoseius dendrophilus     79
Arctoseius confusus     79
Arctoseius haarlovi     80
Arctoseius idiodactylus     80
Arctoseius insularis     80-81
Arctoseius euventralis     80
Arctoseius latoanalis     81
Arctoseius koltschaki     81
Arctoseius laterincisus     81
Arctoseius kolymensis     81
Arctoseius longispinosus     81
Arctoseius minor     82
Arctoseius memnon     82
Arctoseius magnanalis     82
Arctoseius minutus     82
Arctoseius miranalis     82-83
Arctoseius ornatus     83
Arctoseius oculatus     83
Arctoseius pristinus     83
Arctoseius multidentatus     83
Arctoseius nikolskyi     83
Arctoseius oligotrichus     83
Arctoseius pulvisculus     84
Arctoseius resinae     84
Arctoseius semiscissus     84-85
Arctoseius productus     84
Arctoseius robustus     84
Arctoseius tajmyricus     85-86
Arctoseius taeniolatus     85
Arctoseius sexsetus     85
Arctoseius sessiluncus     85
Arctoseius tschernovi     86
Arctoseius weberi     86
Arctoseius wisniewskii     86
Arctoseius venustulus     86
Asca aethiopica     87
Asca americana     87
Asca angolaensis     87-88
Asca     87
Asca acornis     87
Asca afroaphidiodes     87
Asca annandalei     88
Asca aphidioides     88
Asca arcuata     88
Asca anwenjui     88
Asca arboriensis     88
Asca australica     88-89
Asca avianida     89
Asca bicornis     89
Asca biswasi     89
Asca brevichaeta     89-90
Asca brachychaeta     89
Asca breviseta     90
Asca brevitonsoris     90
Asca brevisetosa     90
Asca butuanensis     90
Asca bundukana     90
Asca capria     90-91
Asca craneae     91
Asca chilensis subsp. panamaensis     91
Asca craneta     91-92
Asca chilensis     91
Asca circula     91
Asca citri     91
Asca dorsoporosa     92-93
Asca cunliffei     92
Asca dicornis     92
Asca denticulata     92
Asca dolichosetosa     92
Asca crassiseta     92
Asca deleoni   nom. nov.  92
Asca filipina     93-94
Asca elongatula     93
Asca evansi     93
Asca equalis     93
Asca elongata     93
Asca duosetosa     93
Asca flexiperitrema     94
Asca flabellifera     94
Asca foliata     94
Asca gamuensis     94-95
Asca fujianensis     94
Asca funambulusae     94
Asca foxi     94
Asca grostali     95
Asca garmani     95
Asca garmanioides     95
Asca heterospinosa     95-96
Asca gandahana     95
Asca hainanensis     95
Asca hexaspinosa     96
Asca idiobasis     96
Asca ibasileonila     96
Asca imitonubes     96
Asca homodivisa     96
Asca hurlbutti     96
Asca holosternalis     96
Asca inflata     97
Asca labrusca     97
Asca lacertosa     97
Asca lativentria     97
Asca incisa     97
Asca kubwa     97
Asca kosungensis     97
Asca longisetosa     98
Asca lobata     98
Asca leightoni     98
Asca longiseta     98
Asca longoporosa     98
Asca longiperitremata     98
Asca longotonsoris     98
Asca macromela     98-99
Asca metapodalia     99
Asca magnituberculata     99
Asca malathina     99
Asca major     99
Asca macropilis     99
Asca macrotondentis     99
Asca mindanensis     100
Asca microcuspidis     100
Asca mindi     100
Asca minuta     100
Asca microsoma     100
Asca mexicanella     100
Asca microplumosa     100
Asca neopallida     101
Asca nelsoni     101
Asca mumata     101
Asca muma     101
Asca muscicola     101
Asca mumatosimilis     101
Asca nesoica     101
Asca ornatissima     102
Asca novazelandica     102
Asca odowdi     102
Asca nubes     102
Asca oligofimbria     102
Asca ornamentalis     102
Asca nonula     102
Asca parametapodalia     103
Asca perseae     103
Asca paratridivisa     103
Asca pineta     103-104
Asca piloja     103
Asca pallida     103
Asca pennatula     103
Asca porosa     104
Asca pini     104
Asca platensis     104
Asca pinipilosa     104
Asca plantaria     104
Asca pristis     104-105
Asca plumosa     104
Asca ramosa     105-106
Asca quintissima     105
Asca pseudospicata     105
Asca quadrispinae     105
Asca quinquesetosa     105
Asca quinta     105
Asca sinica     106-107
Asca setacea     106
Asca shandongensis     106
Asca reticulata     106
Asca sejodes     106
Asca serrula     106
Asca sculptrata     106
Asca subidiobasis     107
Asca submajor     107
Asca spinosa     107
Asca tarsialis     107-108
Asca subfoliata     107
Asca spicata     107
Asca squamulata     107
Asca tubula     108
Asca tricornicula     108
Asca tridivisa     108
Asca tondentis     108
Asca tuberculata     108
Asca unicornis     108
Ectoantennoseius kitchingi     109-110
Athiashenriotis inexpectatus     109
Athiashenriotis     109
Asca variocuspidis     109
Asca yunnanensis     109
Asca zamiana     109
Asca vulgaris     109
Ectoantennoseius     109
Gamasellodes bicolor     110-111
Gamasellodes andhraensis     110
Gamasellodes adrianae     110
Gamasellodes     110
Gamasellodes claudiae     111
Gamasellodes ericae     111
Gamasellodes eusetosus   new combination  111
Gamasellodes garmani     111
Gamasellodes changjiangensis     111
Gamasellodes magniventris     112
Gamasellodes lentiformis     112
Gamasellodes hildae     112
Gamasellodes islandicus     112
Gamasellodes minor     112
Gamasellodes insignis     112
Gamasellodes spinosus     113
Gamasellodes plaire     113
Gamasellodes seminudus     113
Gamasellodes rectiventris     113
Gamasellodes sternalis     113
Gamasellodes novibicolor     113
Iphidonopsis magnanalis     114
Iphidonopsis     114
Gamasellodes zaheri   n. sp.  114
Gamasellodes vulgatior     114
Iphidonopsis sculptus     114-115
Gamasellodes vermivorax     114
Gamasellodes tatricus     114
Iphidozercon californicus     115
Iphidozercon altaicus     115
Iphidozercon caspius     115
Iphidozercon australis     115
Iphidozercon     115
Iphidozercon foveatus     116
Iphidozercon colliculatus     116
Iphidozercon corticalis     116
Iphidozercon gibbus     116-117
Iphidozercon validus     117
Iphidozercon reticulatus     117
Iphidozercon rotundanalis   new combination  117
Iphidozercon poststigmatus     117
Leioseius californicus     118
Leioseius     118
Iphidozercon walteri     118
Leioseius basis     118
Leioseius australis     118
Leioseius brevisetosus     118
Leioseius dolichotrichus     119
Leioseius elongatus     119
Leioseius clatri     119
Leioseius minusculus     119-120
Leioseius littorale     119
Leioseius changbaiensis     119
Leioseius elegantulus     119
Leioseius lanzhouensis     119
Leioseius quinquesetosus     120
Leioseius naglitschi     120
Leioseius mirabilis     120
Leioseius montanulus     120
Leioseius salinus     120-121
Maxinia arctomontana     121
Neojordensia asetosa     121
Leioseius setosulus     121
Maxinia     121
Leioseius vallaensis     121
Neojordensia     121
Neojordensia sinuata     122
Protogamasellus     122
Neojordensia meritricha     122
Neojordensia levis     122
Neojordensia planata     122
Protogamasellus bifurcalis     123
Protogamasellus brevisaetosus     123-124
Protogamasellus biscleronodulus     123
Protogamasellus brevicornis     123
Protogamasellus angustiventris     123
Protogamasellus americanus     123
Protogamasellus ascleronodulus     123
Protogamasellus cognatus     124
Protogamasellus evansi   new combination  124
Protogamasellus hibernicus     124
Protogamasellus dispar     124
Protogamasellus elongatus     124
Protogamasellus indica     124
Protogamasellus minimus     125-126
Protogamasellus massula     125
Protogamasellus machadoi     125
Protogamasellus keralaensis     125
Protogamasellus longipellis   new combination  125
Protogamasellus mica     125
Protogamasellus similis     126
Protogamasellus similiscuticalis     126
Protogamasellus scuticalis     126
Protogamasellus paradioscorus     126
Protogamasellus minutus   n. sp.  126
Protogamasellus sigillophorus     126
Xenoseius elizae     127
Xenoseius     127
Protogamasellus singularis     127
Xenoseius clayi     127
Xenoseius yamamotoi   new combination  127
Protogamasellus sternalis     127
Zerconopsis decemremiger     128
Zerconopsis betula     128
Zerconopsis labradorensis     128
Zerconopsis     128
Zerconopsis apodius     128
Zerconopsis heilongjiangensis     128
Zerconopsis fungicola     128
Zerconopsis miyatakei     129
Zerconopsis limoniae     129
Zerconopsis michaeli     129
Zerconopsis pristis     129
Zerconopsis remiger     129
Zerconopsis slovacus     130
Zerconopsis sinuata     130
Zerconopsis yichunensis     130
Zerconopsis remulatus     130
Zerconopsis unaka     130
Aceodromus     131
Blattisociidae     131
Aceodromus convolvuli     131-132
Aceodromus asternalis     131
Arrhenoseius     132
Adhaerenseius     132
Adhaerenseius floralis     132
Blattisocius     132
Blattisocius daci     133
Blattisocius dentriticus     133-134
Blattisocius apisassociae     133
Blattisocius changjiangensis     133
Blattisocius aegypticus     133
Blattisocius capsicum     133
Blattisocius apis     133
Blattisocius incisus     134
Blattisocius edentatus     134
Blattisocius dolichus     134
Blattisocius everti     134
Blattisocius quadridentatus     135
Blattisocius tarsalis     135-136
Blattisocius mali     135
Blattisocius keegani     135
Blattisocius patagiorum     135
Cheiroseiulus     136
Cheiroseiulus reniformis     136
Cheiroseius     136-137
Cheiroseius alpestris   new combination  137
Cheiroseius aegyptiacus     137
Cheiroseius aciculatus     137
Cheiroseius aequalis     137
Cheiroseius aldershofae     137
Cheiroseius alstoni     138
Cheiroseius angustiperitrematus     138
Cheiroseius antennatus subsp. minor     138
Cheiroseius appendicis     138
Cheiroseius antennatus     138
Cheiroseius antillanus     138
Cheiroseius areolacus     138
Cheiroseius areolatus     138-139
Cheiroseius borealis     139
Cheiroseius brevipes     139
Cheiroseius bellingeri     139
Cheiroseius biarcuatus     139
Cheiroseius basileus     139
Cheiroseius bryophilus     140
Cheiroseius capacoperitrematus     140
Cheiroseius cassiteridum     140
Cheiroseius browningi     140
Cheiroseius brevivermis     140
Cheiroseius changlingensis     140
Cheiroseius cascadensis     140
Cheiroseius cyclanalis     141-142
Cheiroseius creber     141
Cheiroseius crenulatus     141
Cheiroseius crassipes     141
Cheiroseius curtipes     141
Cheiroseius chibai     141
Cheiroseius dungeri     142
Cheiroseius euacuminis     142
Cheiroseius eutarsalis     142
Cheiroseius feideri     142
Cheiroseius fenghuangensis     142-143
Cheiroseius dromadis     142
Cheiroseius digitalis     142
Cheiroseius glaber     143
Cheiroseius foliatus     143
Cheiroseius ferratus     143
Cheiroseius grandis   new combination  143-144
Cheiroseius furcatus     143
Cheiroseius frenatus     143
Cheiroseius floridianus     143
Cheiroseius greeneae     144
Cheiroseius granulosus     144
Cheiroseius groenlandicus     144
Cheiroseius guthriei     144
Cheiroseius grimseli   new combination  144
Cheiroseius handschini     144-145
Cheiroseius kennedyi     145-146
Cheiroseius hulli     145
Cheiroseius horii     145
Cheiroseius insculptus     145
Cheiroseius kargi     145
Cheiroseius hurlbutti     145
Cheiroseius indicus     145
Cheiroseius laelaptoides     146
Cheiroseius koehleri     146
Cheiroseius latocorpus     146
Cheiroseius latoventris     146
Cheiroseius levicuspidis     146-147
Cheiroseius mackerrasae     147
Cheiroseius magnoventer     147
Cheiroseius manouchehrii     147-148
Cheiroseius longipes     147
Cheiroseius lobatus     147
Cheiroseius longisetosus     147
Cheiroseius neophalangioides     148
Cheiroseius mutilus     148
Cheiroseius nasutus     148
Cheiroseius necorniger     148
Cheiroseius neborealis     148
Cheiroseius parbatensis     149-150
Cheiroseius ocularis     149
Cheiroseius parapodicus   new combination  149
Cheiroseius ovalis     149
Cheiroseius nodosus     149
Cheiroseius nepalensis     149
Cheiroseius ornatus     149
Cheiroseius phalangioides     150
Cheiroseius plumacuspidis     150
Cheiroseius politulus     150
Cheiroseius phillipi     150
Cheiroseius parvipulmonis     150
Cheiroseius porulatus     150
Cheiroseius privus     150-151
Cheiroseius pugiunculus     151
Cheiroseius reptantus     151
Cheiroseius punctum     151
Cheiroseius salicorniae     151
Cheiroseius pustulus     151
Cheiroseius quaestuosus     151
Cheiroseius rajasthanicus     151
Cheiroseius sectatus   nom. nov.  152
Cheiroseius samani     152
Cheiroseius sayanicus     152
Cheiroseius severnensis     152-153
Cheiroseius saltatorius     152
Cheiroseius serratus     152
Cheiroseius sinicus     153
Cheiroseius spinipes     153
Cheiroseius siphonophorus     153
Cheiroseius sistaniensis     153
Cheiroseius similis   new combination  153
Cheiroseius signatus     153
Cheiroseius subtropicus     154
Cheiroseius squamosus     154
Cheiroseius squamofili     154
Cheiroseius tennesseensis     154
Cheiroseius tetrados     154
Cheiroseius tosanus     154
Cheiroseius taoanensis     154
Cheiroseius tuberculatus     155
Cheiroseius trifurcatus     155
Cheiroseius unguiculatus     155
Cheiroseius trispinosus     155
Cheiroseius viduus     155-156
Cheiroseius trupchumi     155
Cheiroseius trilobus     155
Discoseius     156
Fungiseius     156
Fungiseius armatus     156
Cheiroseius wuwenzheni     156
Discoseius perplexus     156
Fungiseius clavulisetis     156
Hoploseius chinensis     157
Hoploseius     157
Hoploseius cometa     157-158
Hoploseius bispinosetus     157
Hoploseius bakeri     157
Hoploseius andamanensis     157
Hoploseius australianus     157
Hoploseius mariae     158
Hoploseius drosophili     158
Hoploseius yini     158
Hoploseius sitalaensis     158
Hoploseius tenuis     158
Krantzoseius walteri     159
Krantzoseius     159
Lasioseius     159
Lasioseius alter     160-161
Lasioseius albatus   new combination  160
Lasioseius africanus     160
Lasioseius aegypticus     160
Lasioseius allii     160
Lasioseius araucariae     161
Lasioseius americanella     161
Lasioseius americanus     161
Lasioseius annandalei     161
Lasioseius aquilarum     161
Lasioseius angustus     161
Lasioseius bilineatus     162
Lasioseius berlesei     162
Lasioseius barbensiensis     162
Lasioseius athiashenriotae     162
Lasioseius boomsmai     162-163
Lasioseius breviacutus     163
Lasioseius carvalhoi     163
Lasioseisus chenpengi     163-164
Lasioseius chelaserratus     163
Lasioseius chaudhrii     163
Lasioseius carrisseensis     163
Lasioseius camudembelensis     163
Lasioseius convexus     164
Lasioseius confusus     164
Lasioseius corticeus     164-165
Lasioseius cinnyris     164
Lasioseius cochlearis     164
Lasioseius dentatus     165-166
Lasioseius cuppa     165
Lasioseius cynari     165
Lasioseius cortisimilis     165
Lasioseius dentatissimus   new combination  165
Lasioseius daanensis     165
Lasioseius durumae     166
Lasioseius dupliramus     166
Lasioseius diffindatus     166
Lasioseius dundoensis     166
Lasioseius extremus   new combination  167
Lasioseius epicrioides     167
Lasioseius faustus   new combination  167-168
Lasioseius euarmatus     167
Lasioseius eupodis     167
Lasioseius elegans     167
Lasioseius epicriodopsis     167
Lasioseius floralis     168
Lasioseius fenchihuensis     168
Lasioseius fleschneri     168
Lasioseius fissurae     168
Lasioseius floridensis     168-169
Lasioseius frontalis     169
Lasioseius furcisetus     169-170
Lasioseius fujianensis     169
Lasioseius frankbakkeri     169
Lasioseius formosus     169
Lasioseius helvetius     170
Lasioseius garambae     170
Lasioseius hirschmanni     170
Lasioseius glomerulus     170
Lasioseius inconspicuus     171
Lasioseius indicus     171
Lasioseius jamali   new combination  171-172
Lasioseius inguinalis     171
Lasioseius imitans     171
Lasioseius huangheensis     171
Lasioseius humberti     171
Lasioseius krantzi     172
Lasioseius kinikinik     172
Lasioseius jilinensis     172
Lasioseius japonicus     172
Lasioseius kargi     172
Lasioseius kirai     172
Lasioseius kshamae     172-173
Lasioseius lacunosus     173
Lasioseius liaohaorongae     173
Lasioseius leptoscuti     173
Lasioseius laciniatus     173
Lasioseius latinoamericanus     173
Lasioseius lendis   new combination  173
Lasioseius malacca     174
Lasioseius manyarae     174
Lasioseius liuchungfui     174
Lasioseius linjianzheni     174
Lasioseius longisetus     174
Lasioseius lindquisti     174
Lasioseius matthyssei     174-175
Lasioseius medius     175
Lasioseius meridionalis     175
Lasioseius mouchei     175
Lasioseius multidentatus     175
Lasioseius mirabilis     175
Lasioseius miscellus     175
Lasioseius minor     175
Lasioseius mussunguensis     176-177
Lasioseius multisetus     176
Lasioseius mumai     176
Lasioseius multispathus     176
Lasioseius muricatus     176
Lasioseius neocepa     177
Lasioseius ningxiaensis     177
Lasioseius nasri   nom. nov.  177
Lasioseius nambirimae     177
Lasioseius neometes     177
Lasioseius oblongus     178
Lasioseius nivalis     178
Lasioseius oculus     178
Lasioseius ometes     178
Lasioseius nomus     178
Lasioseius ometisimilis     178-179
Lasioseius operculi     179
Lasioseius parabispinosus     179
Lasioseius paliger     179
Lasioseius oryzaephilus     179
Lasioseius parberlesei     179-180
Lasioseius paraconfusus     179
Lasioseius orthocegenitalis     179
Lasioseius penicilliger     180
Lasioseius patellae     180
Lasioseius peterfuldi     180
Lasioseius philippinus     180-181
Lasioseius pellitus     180
Lasioseius paucispathus     180
Lasioseius pluracuspidis     181-182
Lasioseius plenosetosus     181
Lasioseius plateculus     181
Lasioseius pitimini     181
Lasioseius plumatus     181
Lasioseius phytoseioides     181
Lasioseius praevius     182
Lasioseius porulosus     182
Lasioseius polydesmophilus     182
Lasioseius podocinoides     182
Lasioseius postanalis     182
Lasioseius pluvius     182
Lasioseius punctatus     182-183
Lasioseius qinghaiensis     183
Lasioseius quandong     183-184
Lasioseius qianensis     183
Lasioseius punjabensis     183
Lasioseius pusillus     183
Lasioseius punctocentralis     183
Lasioseius quadrisetosus     183
Lasioseius quinisetosus     184
Lasioseius queenslandicus     184
Lasioseius rostratus     184
Lasioseius reticulatus     184
Lasioseius rugosa     184-185
Lasioseius sahai     185
Lasioseius scapulatosimilis     185-186
Lasioseius sagittarius     185
Lasioseius sabelisi   new combination  185
Lasioseius ruehmi     185
Lasioseius safroi     185
Lasioseius senegalensis     186
Lasioseius scutalis     186
Lasioseius schizopilus     186
Lasioseius serradentis     186
Lasioseius sewai     186
Lasioseius scilliticus     186
Lasioseius sublaevis     187
Lasioseius sinensis     187
Lasioseius siamensis     187
Lasioseius sugawarai     187-188
Lasioseius subterraneus     187
Lasioseius sisiri     187
Lasioseius spatulus     187
Lasioseius taiwanicus     188
Lasioseius tectus     188
Lasioseius terrestris     188
Lasioseius tetracanthes     188-189
Lasioseius tabella     188
Lasioseius tenuidentis     188
Lasioseius traveni     189
Lasioseius tricuspidis     189
Lasioseius triangularis     189
Lasioseius tetraspinosus     189
Lasioseius thermophilus     189
Lasioseius tomokoae     189
Lasioseius uluguruensis     190
Lasioseius trigonus     190
Lasioseius tridentis     190
Lasioseius trifurcipilus     190
Lasioseius tuberculatus     190
Lasioseius tuberculiger     190
Lasioseius urticana     190-191
Lasioseius wondjina     191
Lasioseius youcefi     191-192
Lasioseius wuyishanensis     191
Lasioseius wangi     191
Lasioseius vitzthumi     191
Lasioseius zaheri     192
Lasioseius zaluckii     192
Lasioseius zerconoides     192
Opilioseius grallator     193
Lasioseius zhangyanxuanae     193
Opilioseius     193
Platyseius     193
Platyseius berlesei   new combination  193
Lasioseius zicsii     193
Platyseius estrellae     194
Platyseius horridus     194
Platyseius cooki     194
Platyseius cupensis     194
Platyseius incisus   (new combination  194-195
Platyseius flagellatus     194
Platyseius congoensis     194
Platyseius major     195-196
Platyseius indicus     195
Platyseius italicus     195
Platyseius jamaicensis     195
Platyseius mollicomus     196
Platyseius spinivertex     196
Platyseius parvoechinus     196
Platyseius medusae     196
Platyseius tendens     196-197
Platyseius spinosus     196
Platyseius triangralis     197
Zercoseius     197
Zercoseius spathuliger     197
Melichares     198
Melicharidae     198
Melichares fici     199
Melichares agilis     199
Melichares biebrzae     199
Mucroseius aciculatus     199-200
Mucroseius     199
Mucroseius californicus     200
Mucroseius monochami     200
Mucroseius mexicanus     200
Mucroseius algonquian     200
Mucroseius disparisetus     200
Mucroseius nipponensis     201
Mycolaelaps     201
Mucroseius squamosus     201
Orthadenella     201-202
Orolaelaps quisqualis     201
Orolaelaps     201
Mycolaelaps maxinae     201
Orthadenella coulsoni     202
Orthadenella tennesseensis     202
Orthadenella multipilisaccula     202
Orthadenella lawrencei     202
Proctogastrolaelaps     203
Proctolaelaps aegyptiaca   n. sp.  203-204
Proctogastrolaelaps libris     203
Proctolaelaps     203
Proctolaelaps amplus     204
Proctolaelaps antiquus     204
Proctolaelaps arctorotundus     204
Proctolaelaps antennatus     204
Proctolaelaps afifii   nom. nov.  204
Proctolaelaps aurora     204-205
Proctolaelaps bicaudatus     205-206
Proctolaelaps belemensis     205
Proctolaelaps belemensis subsp. cyanocompsae     205
Proctolaelaps basis     205
Proctolaelaps australis     205
Proctolaelaps bickleyi     206
Proctolaelaps bloemfonteinensis     206
Proctolaelaps bombophilus     206
Proctolaelaps brevicomis     206
Proctolaelaps brevipilis     206-207
Proctolaelaps chalybura     207
Proctolaelaps certator     207
Proctolaelaps cancellarius     207
Proctolaelaps bulbosus     207
Proctolaelaps brevipilus     207
Proctolaelaps brevisternus     207
Proctolaelaps consocius     208
Proctolaelaps contentiosus     208
Proctolaelaps coffeae     208
Proctolaelaps contumex     208
Proctolaelaps cossi     208-209
Proctolaelaps contactus     208
Proctolaelaps citri     208
Proctolaelaps cubanus     209
Proctolaelaps cossoides     209
Proctolaelaps crassispinus   new combination  209
Proctolaelaps curtipilis     209
Proctolaelaps cyllodi     209
Proctolaelaps dioryctriae     210
Proctolaelaps diffissus     210
Proctolaelaps drosophilae     210
Proctolaelaps deleoni     210
Proctolaelaps eccoptogasteris     210-211
Proctolaelaps debensis     210
Proctolaelaps dendroctoni     210
Proctolaelaps fissuratus     211-212
Proctolaelaps epuraeae     211
Proctolaelaps euserratus     211
Proctolaelaps fiseri     211
Proctolaelaps grandis   new combination  212
Proctolaelaps holmi     212
Proctolaelaps hunteri     212
Proctolaelaps glaucis     212
Proctolaelaps holoventris   nom. nov.  212
Proctolaelaps furcata     212
Proctolaelaps intermedius     213-214
Proctolaelaps hurlbutti     213
Proctolaelaps ignotus     213
Proctolaelaps hystricoides     213
Proctolaelaps hystrix     213
Proctolaelaps ithacaensis     214
Proctolaelaps izabelae     214
Proctolaelaps jueradeus     214
Proctolaelaps jiangxiensis     214
Proctolaelaps jurgatus     214-215
Proctolaelaps kielczewskii     215
Proctolaelaps lewisi     215-216
Proctolaelaps kirmsei     215
Proctolaelaps lepidus     215
Proctolaelaps laevifrontis     215
Proctolaelaps lobatus     216
Proctolaelaps longanalis     216
Proctolaelaps liupanshanensis     216
Proctolaelaps longicaudatis     216
Proctolaelaps longisetosus     216-217
Proctolaelaps longichelicerae     216
Proctolaelaps micropilis     217
Proctolaelaps moseri     217-218
Proctolaelaps mermillion     217
Proctolaelaps metwalyi     217
Proctolaelaps mexicanus     217
Proctolaelaps micropiloides     217
Proctolaelaps mariposus     217
Proctolaelaps myrmestrans     218
Proctolaelaps nemathrix     218
Proctolaelaps neptunis     218
Proctolaelaps naskreckii     218
Proctolaelaps nauphoetae     218
Proctolaelaps nesbitti     218-219
Proctolaelaps novus   new combination  219
Proctolaelaps nipponicus     219
Proctolaelaps nostras     219
Proctolaelaps novaeguineae     219
Proctolaelaps novineus     219
Proctolaelaps opilionis     220
Proctolaelaps orbicularis     220
Proctolaelaps oribatoides     220
Proctolaelaps orientalis     220
Proctolaelaps ornatus     220
Proctolaelaps oudemansi     220
Proctolaelaps pini     221-222
Proctolaelaps ovianalis     221
Proctolaelaps pacificus     221
Proctolaelaps parvanalis     221
Proctolaelaps paulista     221
Proctolaelaps peregrinus     221
Proctolaelaps parascolyti     221
Proctolaelaps pistilli     222
Proctolaelaps productus     222
Proctolaelaps pruni     222
Proctolaelaps pseudofiseri     222
Proctolaelaps pomorum     222
Proctolaelaps pygmaeus     223-224
Proctolaelaps rabulatus     224
Proctolaelaps reticulatus     224-225
Proctolaelaps regalis     224
Proctolaelaps reticulatosimilis     224
Proctolaelaps rectangularis     224
Proctolaelaps scolyti     225
Proctolaelaps roodeplaatensis     225
Proctolaelaps ruehmi     225
Proctolaelaps rotundus     225
Proctolaelaps serradentata     225
Proctolaelaps sibiriensis   new combination  226
Proctolaelaps slovacus     226
Proctolaelaps spiralis     226
Proctolaelaps subcorticalis     226-227
Proctolaelaps stammeri     226
Proctolaelaps sternalis     226
Proctolaelaps spencerae     226
Proctolaelaps trirami     227
Proctolaelaps umidus     227
Proctolaelaps threnetes     227
Proctolaelaps ventrianalis     227-228
Proctolaelaps vandenbergi     227
Proctolaelaps tenuipilosae     227
Rhinoseius     228
Proctolaelaps vulgaris     228
Proctolaelaps zhongweiensis     228
Rhinoseius antioquiensis     228-229
Rhinoseius androdon     228
Proctolaelaps xyloteri     228
Rhinoseius pastorae     229
Rhinoseius nadachowskyi     229
Rhinoseius caucaensis     229
Rhinoseius haplophaedia     229
Rhinoseius luteyni     229
Rhinoseius rafinskii     229
Spadiseius calyptrogynae     230
Spadiseius spathiphyllae     230
Rhinoseius richardsoni     230
Rhinoseius tiptoni     230
Spadiseius     230
Rhinoseius ucumariensis     230
Tropicoseius     231
Tropicoseius bellavistensis     231
Tropicoseius bakeri     231
Tropicoseius berryi     231
Tropicoseius adsimilis     231
Tropicoseius analis     231
Tropicoseius cervus     232
Tropicoseius changensis     232
Tropicoseius chazdonae     232
Tropicoseius braziliensis     232
Tropicoseius carlosalberti     232
Tropicoseius bisacculatus     232
Tropicoseius chocoensis   new combination  233
Tropicoseius colwelli     233
Tropicoseius colombiensis     233
Tropicoseius eisenmanni     233
Tropicoseius chlorestes     233
Tropicoseius chiriquensis     233
Tropicoseius fidelis     234
Tropicoseius fuentesi     234
Tropicoseius erioxynon     234
Tropicoseius erro     234
Tropicoseius fairchildi     234
Tropicoseius heliconiae     234-235
Tropicoseius klepticos     235
Tropicoseius kressi     235
Tropicoseius naeemi     235
Tropicoseius ochoai     235
Tropicoseius kaliszewskii     235
Tropicoseius ornatus     236
Tropicoseius peregrinator     236
Tropicoseius rowelli     236
Tropicoseius phoreticus     236
Tropicoseius perezgloriae     236
Tropicoseius steini     236
Xanthippe clavisetosa     237
Xanthippe     237
Tropicoseius uniformis     237
Tropicoseius venezuelensis     237
Tropicoseius trinitatis     237
Tropicoseius wetmorei     237
Xanthippe hendersoni     238
Ameroseius jacobsoni     238
Ameroseius flagellatus     238
Ameroseius reticulatus     238
Andregamasus branchiophilus     238
Asca muricata     239
Andregamasus steinitzii     239
Blattisocius othreisae     239
Andregamasus conchylicola     239
Cheiroseiulus spinosus     239
Hypoaspis fucorum     240
Hypoaspis soricinus     240
Iphidozercon dubinini     240
Gamasus scabriculus     240
Gamasus tricornis     240
Iphidozercon zaheri     241
Iphidozercon schweizeri     241
Laelaps simplex     241-242
Laelaps latisternus     241
Laelaps mexicanus     241
Iphidozercon orthopnoicus     241
Arctoseius sculptilis     242-243
Lasioseius parvulus     242
Platyseius echinatus     242
Lasioseius borealis var. temperatus     242
Lasioseius jugatus     242
Asca lancerata     243
Arctoseius tenuisetus     243
Lasioseius bengalensis     243
Lasioseius halimus     243-244
Iphidozercon reticaelatus     243
Lasioseius aparapilus     243
Iphidozercon literatus     243
Lasioseius muricatus var. transoceanicus     244
Lasioseius polypori     244
Lasioseius henriotae     244
Lasioseius leitnerae     244
Lasioseius muricatus var. floridensis     244
Lasioseius manus     244
Diseius     245-246
Lasioseius scabridus     245
Lasioseius spinalis     245
Africoseius     245
Protogamasellus coriaceous     245
Proctolaelaps naggari     245
Leioseius tuberculatus     245
Protogamasellopsis     246
Rettenmeyerius     246
Tangaroellus     246
Laelaptoseius     246
Panteniphis     246
Laelaptiella     246
Protolaelaps     246
Linseius     246
Zygoseius     246-247
Emeus inexpectatus     247-248
Asca affinis     247
Ameroseius crassipes     247
Borinquolaelaps setulus     247
Borinquolaelaps coronatus     247
Ameroseius favosus     247
Lasioseius (Lasioseius) gracilis     248
Lasioseius (Zygoseius) furciger     248
Lasioseius (Lasioseius) magnanalis     248
Kleemannia plumigera     248
Lasioseius (Zercoseius) fucicola     248
Iphidozercon orientalis     248
Lasioseius cristatus     248
Lasioseius polonicus     249
Leioseius natans     249
Neojordensia lativentris     249-250
Linseus huangshanensis     249
Linseus rhombus     249
Linseus qinghaiensis     249
Lasioseius yadongensis     249
Lasioseius spinosus     249
Leioseius codrensis     249
Lasioseius marinus     249
Zercon peltatus     250
Protogamasellus denticus   n. sp.  250
Protogamasellus dioscorus     250
Zercon triangularis     250
Seiulus plumosus     250
Platyseius leleupi     250